Jak lze násilně odebrat matce dítě, aniž jsou pro to zákonné důvody. Nepředstavitelné a protizákonné machinace v Čr

…..něco dají do prostoru a čekají, co občané budou dělat. Když nic, každý se stará sám o sebe, potom nastolí level 2, pak level 3 až pět a všichni lidé jsou v NWO koncentráku. No príma.  Všem blahopřeji, kteří to věděli a nic nedělali….

12:54

Podělte se na Facebooku
Tweet na Twitteru

 

Soudce Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou nechává dle informací Společnosti pro právní stát už přes rok v platnosti předběžné opatření, na základě něhož byla bez závažného důvodu od své matky, vysokoškolské pedagožky (Ing, Ph.D.), násilím odvedena pětiletá dcera, o kterou sama od narození řádně pečovala.

Půlroku ji nesměla vidět vůbec nejen ona, ale ani její matka, po půl roce jí byl umožněn asistovaný kontakt pouze na hodinu jednou za dva týdny. Po dalších posudcích, které si soudce sám zadal, a které nikterak nezpochybňují kompetenci matky se o dítě starat, nevyhověl její žádosti, aby bylo předběžné opatření zrušeno. Navzdory závěrům revizních znaleckých posudků nechal v platnosti i na minimum omezený asistovaný kontakt matky s dcerou, a to v rozsahu jediné hodiny jednou za dva týdny. Toto rozhodnutí nemá nic společného se soudcovskou nezávislostí, ale mnohem spíše naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (příslušné trestní oznámení již právníci Společnosti pro právní stát připravují).

 

 

Dosavadním průběhem řízení a rozhodování soudu je mimo jiné porušována Úmluvu o právech dítěte, která výslovně a jasně stanoví, že „dítě má právo poznat své rodiče a být jimi vychováváno“ i Listina základních práv a svobod, která deklaruje, že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů“. Podle právních předpisů České republiky smí být práva rodičů omezena a nezletilé děti od rodičů odloučeny proti jejich vůli pouze rozhodnutím soudu na základě zákona. V tomto konkrétním případě však takové zákonné důvody pro odloučení matky od dítěte a bezdůvodné bránění normálním kontaktům mezi nimi neexistují. Rozhodování soudce lze jen obtížně vysvětlit jinak než naprostou nekompetentností a v horším případě nepřípustným nadržováním jednomu z účastníků sporu. Je na Okresním soudě ve Žďáru nad Sázavou tolik práce, že soudce může ponechat více než rok v platnosti předběžné opatření, které změnilo život pětiletému dítěti i jeho matce, aniž by pro to měl zákonné důvody? Svou nezávislost by si neměl plést se svévolným a autokratickým zasahováním do osudů lidí.

 

 

Pojďme si nyní tento neuvěřitelný případ co nejjednodušeji chronologicky popsat na konkrétních faktech. Představme si ženu, která přibližně ve svých 36 letech otěhotní. Otec dítěte ji přemlouvá, aby šla na potrat, což ona kategoricky odmítne. Pár dnů po porodu se pak otec dítěte písemně zřekne.  Sama pak vychovává svou dcerku od narození. Asi ve třech letech dcerky se o ni začne otec zajímat, ale jejich kontakty se od počátku nejeví jako úplně standardní. Děvčátko si po návštěvách u otce stěžuje, že ji tatínek strká prsty do pochvy a do zadečku, divně ji pusinkuje, apod. Vyděšená matka na doporučení pediatra kontaktuje příslušné odborníky. Psycholožka PhDr. Marie Vigantiová, která je současně i soudní znalkyní, a gynekoložka MUDr. Barbora Žáková podávají po vyšetření holčičky na otce trestní oznámení. To je bez řádného prošetření odloženo, a to jak PČR Jihlava v roce 2016, tak PČR Hradec Králové v roce 2017.

Jeví se velmi podezřelé, že přestože probíhalo prověřování, které PČR zařadila do kategorie znásilnění, soudce JUDr. Miloš Helcl a pracovnice OSPOD Bc. Denisa Bencová ze Žďáru n. Sázavou nikdy nezabezpečili profesionálně asistovaný kontakt otce s nezletilou. JUDr. Helcl do rozsudku soudu z 8. 2. 2017 sice napsal, že „lze mít určité pochybnosti o standardnosti sexuálního chování otce“, přesto stejným rozhodnutím rozšířil s dcerou kontakt. Podobně i Bc. Bencová se nestandardně stavěla na stranu otce a prohlašovala, že si děti vymýšlejí, informace matky ji nezajímají, veškeří odborníci jsou matkou zmanipulovaní, a proto pro ni zůstává rozhodující vyjádření otce.

 

 

V lednu 2017 PhDr. Vignatiová znovu podala trestní oznámení na otce pro zneužívání dcery (doloženo zprávami z pohotovosti a mateřské školky). V dubnu 2017 Policie ČR přizvala soudního znalce PhDr. Karla Noska, jehož cílem bylo vyšetřit nezletilou a vidět ji v interakci s rodiči. Znalec Nosek se však choval zcela nestandardně, matce vyhrožoval, zastrašoval ji, ponižoval, zesměšňoval a křičel na ni. Matka dle svého prohlášení disponuje nahrávkami, ze kterých vyplývá, že PhDr. Nosek neprovedl vyšetření odborně a objektivně, a že už bylo předem s otcem a jeho právním zástupcem domluveno, jak vše dopadne (závěry tohoto posudku, že se ve skutečnosti vlastně nic dítěti „nestalo“, pak okamžitě využívá Bc. Bencová v útocích proti matce). Na stejné nahrávce se i nachází informace o tom, že policejní komisařka Mgr. Lopourová z Hradce Králové na popud otce zahájí trestní stíhání matky, což se také později stalo. Jiná nahrávka sděluje, že otec masturbuje v místnosti před nezletilou.

PČR Hradec Králové matce přidělila soudní znalkyni z Pardubic, Mgr. Lenku Čermákovou (nechvalně proslulou svým posudkem v kauze „Nečesaný“), která postrádá odbornost v oboru klinické psychologie nutné k danému vyšetření a ze stejného místa i znalkyni v oboru psychiatrie MUDr. Michaelu Málkovou. Obě soudní znalkyně došly k závěrům, že je matka po 5,5 letech výchovy své dceři nebezpečná. Psychiatrička MUDr. Málková matce jako „bonus“ nadto přiřkla chorobu, kterou nelze dohledat ani v odborné literatuře. Jednalo se o znalecké posudky z listopadu 2017, které jsou zcela v rozporu se znaleckými posudky zpracovanými v létě 2016 soudem stanovenými znalci PhDr. Pavlem Kociánem a MUDr. Janem Zbytovským, oba z Hradce Králové, ve kterých je konstatováno, že matka je naprosto v pořádku a má ke své dcerce hezký vztah. Kromě tohoto věcného rozporu v závěrech uvedených znaleckých posudků, se kterými se soud řádně nevypořádal, jsou zarážející i formální vady znaleckého posudku Mgr. Čermákové, který přestože neobsahoval znaleckou doložku, razítko ani podpis znalce, byl soudem akceptován a svými důsledky zcela paralyzoval normální vztahy matky s dítětem.

 

 

Sociální pracovnice Bc. Bencová mezitím připravovala několik týdnů za asistence otce odebrání nezletilé z péče matky, k čemuž pak skutečně došlo 5. 1. 2018, když plačící dítě násilím a v podstatě tajně odvedli z mateřské školky. Bc. Bencová předložila soudkyni Mgr. Jarmila Krejzková ze soudu ve Žďáru n. S. podklady k okamžitému odebrání nezletilé z péče matky, a soudkyně Krejzková do 24 hodin rozhodla, že dítě bude svěřeno do zatímní péče otce, a to přestože v soudním spise nebylo zadokumentované jediné výchovné či jiné pochybení matky. Kladné hodnocení její osobnosti a jejího vřelého vztahu s dcerkou byl naopak obsahem řady dokumentů, jako např.  lékařských zpráv, vyjádření z mateřské školky, výpovědí sousedů, aj. K těmto skutečnostem soud nikdy nepřihlédnul, ani se s nimi jinak nevypořádal.

Koncem února 2018 matka předložila nové aktuální znalecké posudky ke své osobě zpracované renomovanými soudními znalci prim. Doc. MUDr. Iljou Žukovem, CSc. (vedoucí lékař Centra pro forenzní psychiatrii a psychologii) a Doc. PhDr. et PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., MBA. Tyto posudky jednoznačně potvrdily závěry posudků z roku 2016, totiž že je matka naprosto v pořádku a současně konstatovaly fatální věcné i metodologické chyby a nedostatky v posudcích obou „policejních znalkyň“ z listopadu 2017. Soudce JUDr. Helcl však tyto posudky vůbec nereflektoval, nijak k nim nepřihlédnul a podobně nepochopitelně se zachovala i sociální pracovnice.

Zjištěné vady a rozpory ve znaleckých posudcích, které Společnost pro právní stát posuzovala, vedly k podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu vypracování nepravdivého znaleckého posudku, neboť je vyloučené, aby se v odborných posudcích objevily tak diametrálně rozdílné závěry. Ti, kdo zpracovali nepravdivé posudky, musí být potrestáni.

 

 

Přestože matka poukazovala na nesrovnalosti v posudcích, na nestandardní chování Bc. Bencové, zakázal jí zpočátku soudce JUDr. Helcl jakýkoliv kontakt s nezletilou a stejně rozhodl i pokud jde o kontakt dítěte s babičkou a příbuznými z matčiny strany. Až po půl roce povolil milostivě matce asistovaný kontakt v rozsahu zdůvodnitelném snad jen u odsouzených zločinců, a to jednou za dva týdny v délce trvání jedné hodiny. Babičce přiřkl cynicky soudce kontakt ve stejný okamžik, údajně z ekonomických důvodů. Opomněl však sdělit, komu tím „šetří“ finance.

Holčička při kontaktech s matkou opakovaně prosí o vrácení domů (k mamince). Je doloženo, že se jí stýská, vykazuje příznaky manipulovaného dítěte, počůrává se, stěžuje si na hlad a zimu a zřejmě i proto dostává roční odklad nástupu do školy. A soudce zůstává k těmto skutečnostem naprosto lhostejný, a namísto, aby přihlédl k posudkům renomovaných znalců a k dalším skutečnostem (vyjádření školky, sousedů, kolegů z pracoviště matky) a udělal si tak ucelený a objektivní názor, vyžádá si další znalecké posudky na rodiče i nezletilou. Znalecký posudek prim. MUDr. Petra Nedomy z Kroměříže sděluje, že je matka naprosto v pořádku a netrpí žádnou duševní poruchou. Znalkyně Mgr. Nora Brátková z Třebíče sdílí se znalcem Nedomou obdobný závěr, přičemž navíc shledává u matky hyperprotektivitu a  hysteriózní rysy, což může být logickým důsledkem snadno pochopitelného stresu, ve kterém již matka více než rok bez svého vlastního zavinění v obavách o osud svého jediného dítěte žije.

Závěry posudků jasně sdělují, že matka je naprosto v pořádku. Přesto soudce JUDr. Helcl dne 18. 12. 2018 zamítá matce návrh na zrušení předběžného opatření a návrat dítěte domů. Dokonce ani nerozšiřuje kontakt matky s nezletilou. Na závěr uveďme z jeho rozsudku jeden ve své podstatě tragikomický výrok: „Soud neshledal ani důvody pro to, aby nově upravil kontakty matky s nezletilou“. Kontakty matky s dcerou, kterou vychovávala zdárně sama více než pět let, by měly být v případech jako je tento, kdy neexistuje zákonný důvod je omezovat, ničím neomezené. Soudce, který je zakáže či drasticky omezí, musí jednoznačně prokázat jasnou a nezpochybnitelnou nebezpečnost takových kontaktů, neboť jinak zneužívá svou pravomoc a snižuje tak i důvěru veřejnosti v objektivní, nestranné a odborné rozhodování justice v České republice.

Václav Budinský

Václav Budínský

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/blog/lze-nasilne-odebrat-matce-dite-aniz-jsou-zakonne-duvody/

Spisovatel, publicista, autor projektů, konzultant pro problematiku komunikace, efektivity řízení systémů a kreativní metodologie, zakladatel Společnosti pro právní stát.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

22 komentářů

 1. iku napsal:

  Zřejmě se jedná o nenávist k ženskému elementu nejen ze strany otce dítěte, ale hlavně ze strany státních zaměstnanců soudců,úředníků a úřednic.
  Je s podivem, že toto stát dovoluje svým zaměstnancům, nijak je neprověřuje, nekontroluje, mohou si dělat, co chtějí.
  V minulé éře probíhaly také podobné případy nenávisti, jenže bez sex. zneužívání a soud dal přednost matce před těmi, co viděli dítě jako dobré zboží pro sebe…

 2. iku napsal:

  Věděl by zde někdo, co v té situaci může ta matka dělat? Vždyť se jedná o spiknutí zla proti bezbranným, t.j matce a holčičce. Prozatím mají pravdu „neganti“ a zvrhlíci.

  • Alois napsal:

   Já bych věděl, ale nevím, jak to kulantně napsat bez případných následků – odstranit překážky z cesty?

 3. fohat napsal:

  Když se potuluji po Praze,tak pozoruji ohromné množství mosazných cedulí na barácích,kde tloustnou advokátní kanceláře..Logicky mi vyplývá,ýe siochazariát vytváří záměrný a složítý justiční systém,ve kterém parazituje právě tato banda advokátu..No a toto je prostě cudný vrcholek ledovce.. https://rutube.ru/video/305e248f5510797c0700ddf481154057/

 4. Peter napsal:

  Pomaly to nórske svinstvo ťahajú aj sem, asi je iba jediné riešenie. A to fyzická likvidácia jedincov ktorí to začnú robiť a bezdôvodne odoberú dieťa rodičom.

  • Vítězslav Crha napsal:

   Určitě budu v čele tohoto likvidačního procesu. A nebudu žádný lítostivý strýček ale jejich postrach. Pracovat pouze s ostrým nožíkem a hóodně pomaličku ať si to užijí a podívají se v klidu, jak se dá vyřezávat umělecké obrázky a nebo v linoleu

 5. Vítězslav Crha napsal:

  Toto všechno,co tam je jmenováno jsou lidské bestie, které naprosto evidentně nadržují nějakému svému známému a bez ohledu na to likvidují dušičku té holčičky. Pevně věřím, že se těmto hyenám budeme moci v brzké době velmi ale velmi promyšleně pomstít. Doufám, že na to nikdy nezapomenou ani po smrti.

 6. Aťa napsal:

  Nedokázala som to dočítať. Viem,slzy nepomôžu. Má takú právomoc pán prezident Zeman,že pomôže, ak mu napíšem a poprosím ho o pomoc matke a dcérke? Som len obyčajná žena, ale skúsim to.

 7. Stanislava napsal:

  Panebože, veď by nebolo divné, keby tá matka začala konať v amoku.

 8. Maroš napsal:

  No – z vlastnej skúsenosti viem, čo je to „dieťa ako zbraň“. Keď vám ex vykričí, že to decko aj tak nie je vaše – buď je, alebo nie je – otcova sa – pudovo – len tak takýchto drobcov nezriekajú. Potom – sugestívne otázky dieťaťu – stačí, že ho dal otec vypišať alebo mu utrel pokakanú riťku a „už sa ho tam dotýkal“ – poznám prípady takto krivo obvinených mužov zo sexuálneho zneužívania – v jednom takto obvinila dcéra otca na výslovný nátlak matky, že ju ako 16-ročnú vyhodí na ulicu. – nenávisť a majetníctvo niektorých žien sú NEKONEČNé – keď stratia možnosť ovládať muža sexom – ovládajú-vydierajú ho cez deti! V článku mi nesedí – „písomne sa dieťaťa zriekol“ – čo nie je to isté, ako „rodičia sa spolu dohodli, že výchovu prevezme – dieťa bude zverené – matke“! Otec mohol x-krát odobrať dieťaťu sliny a ostatnú DNA – za 100-200 eur máte skúšku otcovstva. Neurobil to. Treba vnímať aj určité obdobie partnerského konfliktu – jeden druhého vyslovene tak naserie, že praskne dverami. Ale potom sa pudovo ozvú „vzťahy“. Toto je celkovo prípad vysoko manipulatívnych vzťahov. Je dokázané, že väčšina vzťahov kde je dieťa vydrží cca 4 roky – čo je obdobie prejavenia sa ega dieťaťa – obdobie hádzania s o zem, a vtedy muži, ktorí majú zároveň zlé vzťahy s partnerkami – to od nervov vzdajú. Dieťa sa tvári, že je pánom situácie – netreba ho kojiť, tak čo. Najviac rozvodov je vo veku 4-5 rokov dieťaťa. Ďalšia vec – vysokoškolský titul ešte neznamená, že matka nie je psychopatka!

  Vyjadril som sa obecne…
  ..Čí je moje dítě.. – Dokument CZ HD (2016)
  https://www.youtube.com/watch?v=m-E_h0An7D4

  • iku napsal:

   Máte pravdu.Jsou takové ženy.Partner se nezachoval, jak si žena představovala, tak rozvod jako řešení a potrestáme ho tím, že mu upřeme jakýkoli styk s dítětem. Dítě se prostě stane nástrojem pomsty namísto seriozního řešení vhodného pro všechny strany. A ještě když se do toho vloží sociální úřednice, které pravděpodobně nejsou úřadem vůbec pověřeny hájit zájmy dítěte, je zlo na světě.
   I za socialismu to takto fungovalo. Najít kompetentní lidskou osobu bylo jako hledat jehlu v kupce sena.

 9. cholekalciferol napsal:

  Strašné, brzy budou muset vzít lidé spravedlnost do vlastních rukou, jiné cesty není.

 10. KCS napsal:

  Před 3 lety jsem na toto téma psala Diplomovou práci na právech. Tuto DP mi nepustili. Přepsala jsem ji – a přesto vyhodili mne od státnic (zcela nedůvodně). V této práci jsem psala analýzu, který se zabývala Vymahatelnosti práva sexuálně zneužívaných dětí na ochranu – tato analýza byla komparativní, kde byly zahrnuty i praktiky z Austrálie, kde jsou tyto případy přes kopírák (v daleko horším, kdy například matka převzala od rozvedeného otce 1,5 roční dítě, které bylo análně zneužito, krvvavá papírová plena, atd. Když to oznámila, policie a soudce postupoval naprosto stejně.
  Ve své práci jsem psala, že se v Austrálii už funguje určitý okruh lidí (znalci, kriminalisté, soudci), kteří kryjí devianty a pedofily.
  Už je to i zde, v ČR. Svírá mne z toho, a nemohu nic. Zákony jsou postavené tak i v ČR.

  Jediné řešení, které mne napadá je – aby se všichni poškození rodiče sjednotili (byť si pedofilní lobby prosadila náhubkový zákon). Někdo by měl vytvořit web, a zvolit někoho – centrální osobu, kam by všichni poškození rodiče svěřovali, kam by konkrétně jmenovali osoby, které s jejich případy (sexuálně zneužitými dětmi) zametly pod koberec. A pak, kdyby vyšlo najevo, že to dělá určitý okruh lidí, tak by s tím už šlo něco udělat.

  Jinak doporučuji nahrávat a nahrávat vše, co jenom jde – od komunikaci s otcem, přes sociálku, atd. Právním důvodem pořízení nahrávky je ochrana slabší strany. A nezletilé dítě je zvlášť zranitelná oběť. Jednou se ta nahrávka bude třeba hodit (a použít se nemusí).

  Pedofilní mafie je jako chobtnice – už je ve všech vyspělých zemích… Je to jako epidemie…

  V Austrálii už advokáti radí maminkám, které jsou ve stejné situaci, jako matka výše uvedená, aby raději nic nehlásili, protože dítě ztratí. Kdysi jsem těmto radám nevěřila, ale po mnoha zkušenostech v této oblasti už vím, že to tak je. Jde o odstranění protektivního rodiče (a nemusí to být jenom matka, ale babička, nebo kdokoli jiný).

  Na toto téma bych mohla vést dlouhé hovory. Mám k disposici utajené materiály, jak si sociálky dokonce tipují děti ve školkách (sociálně slabší), které odeberou, aby to dítě mohlo být dáno pěstounům podivného a pochybného chování.

  OSN záměrně vytvořilo podivný dokument, který stejně nikdo nedodržuje, tvz. Opční protokol, jako dodatek k Úmluvě o právěch dítěte, atd. Některé státy ho dokonce ani nepodepsali. Ani nemá kontrolní mechanismus, záměrně, na zjišťování skutečného stavu ve společnosti, kdy sexuální zneužívání patří do prnvích pěti nejčastějších trestních činů napříč státy. A přestože jsou děti ohrožené nejvíce, tak pro ně neexistuje odborná pomoc, neexistuje skutečně fundovaný team, který by je zaštítil a chránil je, jejich práva. Hnus hnusoucí! Je to záměr proradného systému, jemuž podlehne V Austrálii ročně na 40 tisíc (!) nevinných dětí, které odeberou z rodin po vyšetřování!!!

  Kdyby výše uvedená matka byla nebezpečná pro své dítě, tak by ji přece měla být prokázána vina! Ale dítě MATKU neoznačilo jako pachatele. A dokud jí není prokázána vina, musí se na ní hledět jako na nevinnou, tudíž není sebemenší důvod izolvat matku od dítěte!

  A naopak, jelikož dítě označilo svého OTCE za pachatele, tak dle § 3, Zákona o obětech trestních činů, by měl soudce okamžitě předběžkem izolovat otce nezletilé, protože v tomto případě neplatí presumpce neviny pachatele, ale přednost má presumpce neviny oběti – a to do okamžiku, dokud nebude řádně případ vyšetřen a dokud nebude vydáno pravomocné rozhodnutí, které nepotvrdí tvrzení oběti (děvčátka).

  Držím mamnce pěstě – a kdybych věřila v Boha, tak bych se za ní – tak jako za mnoho dalších dětí, o kterých vím – hluboce modlila…

  • Maroš napsal:

   KCS – musím reagovať – to, čo prednášaš je totálny FEMINIZMUS osoby ženského pohlavia, ktorá navzdory svojmu ideologickému presvedčeniu – pudov bola „donútená“ súložiť s mužom – z čoho – prirodzene – „vzniklo dieťa“ ktoré „ako problém“ – treba hodiť na krk inému! Ešte raz – moja! – MOJA matka, nech zhorí v pekle! Moja ex – ktorú som si vzal – „po vzore mojej matky“ – lebo synovia to tak už robia – nech zhorí v pekle tiež!
   Otázka – kde je tá moja zodpovednosť ZA „moje“ /narážam na podvedomé – zmanipulované/ rozhodnutia?!
   Myslím si – že celý kontext týchto vzťahových problémov nemožno donekonečna vnímať v schéme „Niekto je vinník – niekto je obeť“ – štylizovať sa do „karmického“ vinníka a do role „obete“ – ale je to výzva – AKO PRESEKNÚŤ – „gordický uzol“ vzťahov, ktoré „nevieme“ – ako tvorivé bytosti – vyriešiť!
   A pritom stačíia 2 veci – 1/Voľba – a zároveň prevziať za ňu zodpovednosť, 2/“Láska“ – nie ako odpustenie zlému úmyslu, ale láska ako porozumenie – že medzi nami žijú psychopati, ktorých treba jednoducho – bez emócií = bez nenávisti – utratiť!

   • KCS napsal:

    Maroš, z Vášho prejavu je jasné, že vôbec nedokážete uchopiť podstatu toho, na čo poukazujem:
    1. Na ZÁMERNÚ čiernu dieru v zákonoch, ktorá neide nahradit žiadnou analógiou práva, a ktorá je zneužívaná pedofilnou mafiou – a to vo všetkých vyspelých štátoch (!)
    2. Na ZÁMERNÚ čiernu dieru v psychológii, ktorá sa používa na odstránenie nepohodlných ludí /ano, aj iných, ale v tomto prípade chrániacich svoje sexuálne zneužívané deti/
    3. Na ZÁMERNÚ paralýzu – udržované neschopnosť státnych orgánov, ktoré nie sú edukované v tom, ako pomocť dieťati, ktoré bolo sexuálne zneužívané.
    PS: Už roky Vaše príspevky pozorujem – a kedysi som cítila obdiv k Vašim príspevkom, ale za posledné obdobie mi príde, ako keby ste mal vážny psychický problém… Prepáčte mi úprimnosť, ale mám o Vás úprimnú obavu… Váš príspevok k tomu môjmu je toho dôkazom – lebo ste úplne vedľa… A toto sa Vám stáva v poslednom období veľmi veľmi často. Je to škoda… Lebo Vaše príspevky boli pre mňa donedávna veľmi veľkým prínosom.

 11. KCS napsal:

  Před 3 lety jsem na toto téma psala Diplomovou práci na právech. Tuto DP mi nepustili. Přepsala jsem ji (očesala, nechala jenom torzo) – a přesto vyhodili mne od státnic (zcela nedůvodně). V této práci jsem psala analýzu, která se zabývala Vymahatelnosti práva sexuálně zneužívaných dětí na ochranu – tato analýza byla komparativní, kde byly zahrnuty i praktiky z Austrálie, kde jsou tyto případy, jako výše popsaný – jako přes kopírák (i v daleko horších, těžko uvěřitelných variantách, kdy například matka převzala od rozvedeného otce 1,5 roční dítě, které bylo análně zneužito, byla krvavá papírová plena, natržený konečník dítěte, atd. Když to oznámila, policie a soudce postupoval naprosto stejně jako zde – a matce dítě odebrali a už ho 15 let neviděla).
  Ve své práci jsem psala, že se v Austrálii už funguje určitý okruh lidí (znalci, kriminalisté, soudci, pedopsychologové, pedogynekologové, sociálka, atd.), kteří kryjí devianty a pedofily svými křivými posudky, i rozhodnutími.
  Už je to i zde, v ČR. Svírá mne z toho, a nemohu nic. Zákony jsou postavené tak i v ČR.

  Jediné řešení, které mne napadá je – aby se všichni poškození rodiče sjednotili (byť si pedofilní lobby prosadila náhubkový zákon). Někdo by měl vytvořit web, a zvolit někoho – centrální osobu, kam by všichni poškození rodiče svěřovali nikoli se jmény svých dětí, ale se jmény osob, které poškodily práva jejich dětí. Měla by být vedena databáze, kam by rodiče konkrétně jmenovali „odborníky“, které s jejich případy (sexuálně zneužitými dětmi) zametly pod koberec. A pak, kdyby vyšlo najevo, že to dělá určitý okruh lidí, tak by s tím už šlo něco udělat.

  Jinak doporučuji nahrávat a nahrávat vše, co jenom jde – od komunikaci s otcem, přes sociálku, atd. Právním důvodem pořízení nahrávky je ochrana slabší strany. A nezletilé dítě je zvlášť zranitelná oběť. Jednou se ta nahrávka bude třeba hodit (ale stejně tak se to použít nemusí).

  Pedofilní mafie je jako chobotnice – už je ve všech vyspělých zemích… Je to jako epidemie… Ničí rodiny, duše dětí… Dětem (již odděleným od protektivních osob) se vymyje mozek, kdy posléze tyto chudinky děti odmítají své rodiče, kteří je chránili. Je to sofistikované…

  V Austrálii už advokáti radí maminkám, které jsou ve stejné situaci, jako matka výše uvedená, aby raději nic nehlásili, protože dítě ztratí. Kdysi jsem těmto radám nevěřila, ale po mnoha zkušenostech v této oblasti už vím, že to tak je. Jde o odstranění protektivního rodiče (a nemusí to být jenom matka, ale babička, nebo kdokoli jiný), i za cenu falešných znaleckých posudcích o duševním stavu. V ČR ještě naštěstí tyto posudky nejsou tolik rozšířené… Ale brzy se najde pár zaprodanců, kteří o protektivním rodiči sepíší posudek, kdy bude „dítě v risku od tohoto rodiče“, nebo: „matka je na hranici normality“, atd. Aby šlo odstranit matku (pokud chrání sex. zneužívané dítě).

  Na toto téma bych mohla vést dlouhé hovory. Mám k disposici utajené materiály, jak si sociálky dokonce tipují děti ve školkách (ty sociálně slabší), které odeberou, aby to dítě mohlo být dáno pěstounům podivného a pochybného chování.

  OSN záměrně vytvořilo podivný dokument, který stejně nikdo nedodržuje, tzv. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, jako dodatek. Je naprosto bezzubý a není závazným. Některé státy, které ho podepsaly, ho stejně nedodržují. Některé státy ho dokonce ani nepodepsali. Ani nemá kontrolní mechanismus, záměrně, na zjišťování skutečného stavu ve společnosti, kdy sexuální zneužívání patří do prvních pěti nejčastějších trestních činů napříč státy. A přestože jsou děti ohrožené nejvíce, tak pro ně neexistuje odborná pomoc, neexistuje skutečně fundovaný team, který by je zaštítil a chránil je, jejich práva. Byť je deklarován (speciální výslechové místností, atd.). Ale nejsou odborníci (jaká „náhoda“!)

  Hnus hnusoucí! Je to záměr proradného systému, jemuž podlehne v Austrálii ročně na 40 tisíc (!) nevinných dětí, které odeberou z rodin po vyšetřování sexuálního zneužívání!!!

  Kdyby výše uvedená matka byla nebezpečná pro své dítě, tak by ji přece měla být prokázána vina! Ale dítě MATKU neoznačilo jako pachatele. Ani nebylo vzneseno proti ní žádné obvinění – byť by přece mělo, když je označena soudem jako nebezpečná osoba!!! A i kdyby byla obviněna, tak platí, dokud jí není prokázána vina, musí se na ní hledět jako na nevinnou, tudíž není sebemenší důvod izolovat matku od dítěte!

  A naopak, jelikož dítě označilo svého OTCE za pachatele, tak dle § 3, zejména odst. 1, Zákona o obětech trestních činů, by měl soudce okamžitě předběžkem izolovat otce nezletilé, protože v tomto případě neplatí presumpce neviny pachatele, ale přednost má presumpce neviny oběti – a ta izolace dítěte má být až do okamžiku, dokud nebude řádně případ vyšetřen a hlavně: dokud nebude vydáno PRAVOMOCNÉ rozhodnutí, které nepotvrdí tvrzení oběti (děvčátka).

  Držím mamince pěstě – a kdybych věřila v Boha, tak bych se za ní – tak jako za mnoho dalších dětí, o kterých vím – hluboce modlila…

 12. pavelblaheta napsal:

  Příteli T.M. – opravdu si myslíš, že nástup NWO se všemi jeho hnusnými praktikami může vůbec něco zastavit? A vrátit lidem zpět práva, která jsou jim stále více očesávána? Já tomu nevěřím. Benjamin F. stále utěšuje čtenáře, že změna je již blízko, ale nic tomu nenasvědčuje. Jak je vidět tak dříve než Macaron ve Francii padne tak spíše nechá postřílet desítky nebo stovky vlastních občanů. Stejná arogance vlád je všude okolo – ve Švédsku, Norsku, Španělsku, ale také v Rusku, stejný cíl jen trochu jiný scénář, který vede rovněž k nastolení NWO i v nám drahém Rusku. Tak či onak – nestane-li se příští týden nic co by mohlo zastavit růst toho zla ve světě, tak již to vidím černě. Držím pěsti všem normálním lidem s dosud neamputovaným mozkem. Radu však nemám žádnou.

 13. Jzeja napsal:

  V sobotu policie v Helsinkách oznámila, že zadržela tři muže zahraničního původu, kteří čelí podezření z množství sexuálních útoků a znásilnění nezletilých. ….Často citovaným případem je loňský verdikt finského soudu, který rozhodl, že dospělý muž se pohlavním stykem s desetiletou dívkou nedopustil znásilnění, ale pouze sexuálního zneužívání oběti….V Oulu policie minulý pátek oznámila, že zatkla tři nové podezřelé v souvislosti s údajným znásilněním a sexuálním zneužíváním dívek mladších 15 let. V prosinci policie v tomto městě zadržela devět mužů podezřelých ze sexuálních útoků na nezletilé. Všichni přišli do země žádat o azyl.

  V Helsinkách policie v sobotu uvedla, že zatkla tři muže zahraničního původu, z nichž však dva byli později zase propuštěni. Třetí by měl být tento týden oficiálně obžalován.
  Finská policie agentuře AFP sdělila, že v roce 2018 obdržela 1400 hlášení o sexuálních útocích proti dětem. …
  Finsko slibuje tvrdá opatření proti násilníkům cizího původu, policie zatýká žadatele o azyl
  16.1.2019 17:41
  http://www.ceska-justice.cz/2019/01/finsko-slibuje-tvrda-opatreni-nasilnikum-ciziho-puvodu-policie-zatyka-zadatele-azyl/

 14. Jzeja napsal:

  V Nemecku plne bojujú proti „pravicovosti“ už v materskej škôlke.

  Nemecké ministerstvá zasahujú už aj v materských škôlkach. Poslušné, tiché a pasívne dieťa, ktoré nemá problémy s disciplínou a napĺňa tradičné “genderové roly”, je údajne dôkazom toho, že ho vychovávajú krajne pravicoví a rasistickí rodičia. Pozor na nich.

  To píšu v brožúre s názvom „Ene, mene, muh – und raus bist du“, ktorú posielajú do škôlok, a krtorou sa bude treba riadiť. (Názov je záver vypočítavačky, voľný preklad „eniki beniki bon, ty ideš z kola von“ – akoby indikoval, že pravicové deti treba vyčleniť z kolektívu)….
  http://nadhlad.com/content/ene-mene-muh-und-raus-bist-du

 15. Jzeja napsal:

  Roboti také mohou mít děti: robotí rodiče se „páří“ výměnou DNA přes Wi-Fi…https://deliandiver.org/2018/12/roboti-evoluce-rozmnozovani-dna-wi-fi.html

 16. Maroš napsal:

  Ak dnes pozorujeme úchylácke šialenstvo v západnej Európe – tak „červená kontrolka vybuchla“ už počas pedofilnej aféry snáď celého spektra belgickej spolčnosti v kauze Dutruox. Desiatky zavraždených svetkov – policajtov, politikov a novinárov mali vtedy povešať na kandelábre! A my sme to celé pozerali akože sa nás to netýka – a preto „sme chceli ísť do Bruselu“! Hnus!
  Toto je morálny základ umelého štátu – Belgicka – a tento stav trvá! A prenáša sa ako norma ďalej – lebo táto demoralizovaná EU banda pederasov a úchylov funguje ďalej – tých v pozadí nikdy nechytili, a dnes sa od nich odvádza pozornosť inými problémami – a ľudia – deti miznú ďalej!
  https://www.youtube.com/results?search_query=Marc+Dutruox

  Včera som si neuložil link na česky dabovaní dokument o všetkých účelových „chybách“ polície – ako marila vyšetrovanie. Belgicko je vyslovene mafiánsky štát – u nás sa tieto prepojenia orientujú väčšinou „len“ na majetkovú trestnú činnosť – belgická spoločnosť je oproti nám v úplnom rozklade!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..