Je Andrej Babiš kolaborant a vlastizrádce?

Osoba a osobnost Andreje Babiše stále více polarizuje český národ. Již několik let je proti němu veden jeden veřejný útok za druhým. A jeden po druhém také úspěšně selhávají. Věcná jádra útoků na Andreje Babiše jsou přitom setrvale mediálně udržovaná k opakované aktivizaci v různých variantách. Stále více odpůrců je stále více frustrováno z neúspěchů jedné své politické snahy za druhou. Stále více lidí se zlobí, že jejich dlouhodobé názory pořád nenabývají vrchu a jejich „přece jasná pravda“ stále nemůže a nedokáže přesvědčit zřetelnou většinu. Ani statisíce demonstrujících (Kdy to tu naposledy bylo?) zatím nestačí k dosažení cílů Babišových odpůrců. A ti se v této dynamice vývoje stávají stále zavilejšími, zatvrzelejšími i fanatičtějšími.

 

O to větší radosti si užívá ta druhá a stále o něco větší část národa českomoravského. To, že Praha zuří a prohrává, je mnohým vskutku milé. „Hajzlové kavárenští, namyšlení nadutci! Dobře jim tak! Babiše na ně a Zemana!“ Působí to až tak trochu jako před bitvou u Lipan. Jenom síly jsou dnes spíše obrácené. A Andrej Babiš se svou tvrdou nekompromisní silou, vůlí i arogancí zkrátka drží svou pozici a mocné síly havloidní chobotnice se o něj neustále pouze tříští… Zdálo by se, že Andrej Babiš je zatím o prsa korejské ženy ve vzájemném klání vnitrostátních zločinných frakcí vítězem. Když ale dojdeme v diskusi až na skutečná „fakta hrůzy“, měl by každý trošku myslící člověk uznat, že Andrej Babiš není v žádném případě horším zločincem a větším škůdcem, než byli mnozí jiní před ním. Andrej Babiš dosud v žádném případě nepoškodil Českou republiku tolik, jako někteří jiní, kteří dnes stojí v politických šicích proti němu. Bere to jen někdy jiným způsobem za jiný konec. Mediálně pěstovaná babišofobie stejně jako rusofobie mají pravděpodobně společný hlubší a skrytý kořen.

Suverenita politiky ČR (?) a jeden logický předpoklad

Kdo si ještě stále myslí, že klíčové politické procesy a tendence u nás mají výhradně vnitrostátní původ a příčiny, toho je asi zbytečné dále oslovovat. Ten má i po pádu Nečasovy vlády a flagrantně demaskovaném zevním řízení politického vývoje v ČR ještě neustále vidlácké klapky na očích. Zkusme dovodit, jak se věci skutečně mají z jednoho prostého a rozumného předpokladu, který velmi často (i když ne úplně vždy) platí. O jaký předpoklad se jedná?

Předpokládejme, že to politicky skutečně významné, co je, a nesporné důsledky, které to v zemi přináší, jsou pravým cílem toho všeho. Jsou cílem, nástrojem či plánem skutečné řídící struktury, která rozhodně nemá vnitrostátní původ. Podívejme se těmito očima, co se to vlastně může kolem Andreje Babiše dít a proč.

 

Co se děje a jak se to děje?

Pokud bych měl mezi všemi dlouhodobými procesy, které se dějí specificky kolem Andreje Babiše a které jsou navázány na jeho osobu vyzvednout jejich nejpodstatnější důsledek, nebyl bych na pochybách, který to je. Je to jednoznačně obrovská polarizace společnosti a českomoravského národa na ty jedny a na ty druhé, přičemž obě tyto strany jsou dostatečně mocné a vzájemně vyrovnané. Dlouhodobě jsou utvářeny a formovány dvě názorové frakce, které se navzájem stále více vysmívají, stále více nemají rády a jedna druhou považuje za stále větší „hlupáky a blbce“ a to nejen veřejně, ale především stále více v běžném osobním a soukromém životě, v rodinách, na pracovištích apod. Jsou dnes kolektivy, kde prohlášení či setrvalý názor že Babiš (a Zeman) jsou rozhodně menším zlem, než ti druzí, může být důvodem kolektivního opovržení až ukončení bytí jednotlivce v daném kolektivu. Je stále více rodin, kde za takový názor rodinného příslušníka se jiní rodinní příslušníci veřejně stydí. Také děti na některých školách si o takových názorech sebe a svých rodičů již vůbec nemohou s nikým korektně promluvit a často především ne s „nezávislými“ učiteli. Není přitom vůbec podstatné, zda je ten názor pravdivý. Podstatné je, že míra vytvářeného fanatismu prakticky mnohde ukončila věcnou a korektní diskusi a staví stále častěji lidi navzájem proti sobě. Jedná se o rozpory téměř ideologické a argumentačně již nepřekonatelné. Stále větší počty lidí přemýšlejí nad odlišným politickým hodnocením osobnosti Andreje Babiše způsobem: „Buď jsem totální kretén já, nebo jsi totální kretén ty! – A já to tedy rozhodně nejsem! Vždyť to musí být všem rozumným přece úplně jasné!“

 

Je velmi pravděpodobné, že právě tento celospolečenský důsledek, je hlavním a klíčovým cílem toho všeho, co se kolem Andreje Babiše děje již několik let. Je to společenský rozkol a je to zvyšování sociálně-občanského napětí mezi lidmi v naší zemi a v našem národě. Jako by chtěl někdo zpoza opony postavit opět Čechy proti Čechům, abychom se v blízce budoucí bitvě u Lipan vymlátili navzájem zase vlastníma rukama. Je možné, že naši národní vnitřní sílu nelze v blízkém čase zlomit, pokořit či zásadně oslabit jiným způsobem, než to nechat udělat nás samotné proti nám samotným a v neprospěch nás samotných. Důsledky procesů, které dnes můžeme všichni pozorovat kolem sebe, k takovým důsledkům zatím rozhodně efektivně směřují. Cesta se připravuje.

Nevěřím osobně té variantě, že všechno to napadání, které se dlouhodobě děje v souvislosti s Andrejem Babišem, je pouze dílem nějaké vnitrostátní klanově-korporátní skupiny. Nějaké vnitrostátní lobby, která se rozhodla Andreje Babiše a jeho „režim“ svrhnout, aby o něco lépe prosperoval její vlastní byznys a její vlastní zločinné aktivity. K jakému skutečnému účelu byl tento sociálně devastační cíl pro Česko někým vytýčen, by z mé strany bylo jen subjektivní spekulací. Nevím to. Každý si to může přebrat po svém. Avšak rozhodně vím, že ti z Čechů, kteří na rozkolu ve společnosti dnes pracují vědomě s tímto cílem, mají být považování za kolaboranty a vlastizrádce, a to se všemi zákonnými důsledky. Míra celospolečenského i individuálního ohrožení základních zájmů a práv člověka, která je spojena s nastolením takového stavu ve společnosti, je nesmírně velká a je historicky nezpochybnitelná. Ti od Lipan by nám o tom určitě řekli své…

 

Co je možné dovodit

Pokud vyjdeme z předpokladu, že vše, co se děje a je mediálně-politicky rozehráváno kolem Andreje Babiše má především za cíl skrze Andreje Babiše vytvořit a prohlubovat sociálně-občanský rozkol a napětí mezi lidmi v naší zemi, poté můžeme dovodit některé zajímavé závěry:

 1. Andrej Babiš je opravdu velmi dobře zvolená či vybraná osobnost k tomu, aby skrze ni byla polarizovaná a rozdělená naše společnost. Andrej Babiš poté skutečné řídící struktuře především vyhovuje, a proto odstraněn žádným převratem či hopsáním davu na náměstích rozhodně nebude. (Přesněji řečeno, předčasně a „z vůle lidu“ k tomu rozhodně nedojde.) Dokud bude mít jeho osobnost dostatečný „rozvracecí“ potenciál, do té doby bude udržován ve své moci a pozici a tento jeho potenciál bude těžen a využíván různými mediálně-politickými kauzami.

 2. Všechny útoky vedené na Andreje Babiše jsou určeny k vytváření a osobní angažovanosti co největšího počtu jeho odpůrců, ale současně jsou předem odsouzeny k plánovanému neúspěchu. To aby se u jeho odpůrců postupně zvyšovala míra frustrace, zatvrzelosti a fanatismu vůči těm lidem, kteří si myslí něco jiného a Andreje Babiše tak zdánlivě „udržují“. Zejména nezkušení studenti SŠ a VŠ jsou obzvláště vhodným substrátem pro vytvoření vysoce frustrované frakce k jejímu budoucímu zneužití pro různé účely. (Jako již po kolikáté?)

 3. Pokud Andrej Babiš a jeho současní hlavní političtí odpůrci hrají tuto hru podle vyššího (zahraničního) scénáře vědomě a v podstatě skrytě velmi efektivně spolupracují na dosažení rozkolu a napětí v národě, poté jsou všichni kolaboranty a vlastizrádci. Pokud tohle Andrej Babiš netuší a vědomě nepochopil k čemu on sám především slouží a napomáhá, poté byl zkrátka zneužit a využit chytřejšími a schopnějšími k tomu, aby nevědomky pomohl tohoto vlastizrádného cíle našemu nepříteli dosáhnout.

 4. Protože Andrej Babiš je v současné době objektivní příčinou prohlubování národního rozkolu zvyšování napětí mezi skupinami, to nejlepší pro všechny (včetně jeho příznivců) je, aby tuto svou roli a úlohu co nejdříve přestal naplňovat. Může zajisté prohlédnout hru, do které byl dosazen a v zájmu českého národa může sám co nejdříve podat demisi. Ale možná právě proto byl vybrán on, že mu takový manévr jeho nižší osobní charakteristiky nikdy neumožní v zájmu národa učinit. Jeho skutečné odvolání by bylo tady a teď již pro všechny přínosné a je určitě žádoucí. Je však zcela nežádoucí, aby „odstranění“ Andreje Babiše bylo dosaženo pomocí těch současných politických a lidových struktur, které tyto pokusy řídí a připravují k předem plánovanému neúspěchu, protože právě ten jejich zasvěcení předáci skrytě sledují.

 5. Kdo chce odvolat Andreje Babiše, měl by mu to především sám osobně napsat. A měl by jej o podání demise požádat a slušně poprosit. Rozhodně ale ne s tím, co vše už Andrej Babiš provedl a napáchal. Mnohem horší věci tady dříve provedli a napáchali jiní, vůči kterým se nikdo takto neohradil. Takovou argumentaci by Andrej Babiš spravedlivě viděl jako nespravedlivou – a kašlal by proto na ni. Vůbec se mu vlastně nedivím, že tak setrvale činí. Jako důvod by mělo být uvedeno přesvědčení (pokud jste o tom přesvědčeni), že byl využit a je zneužíván k úmyslnému vytvoření rozkolu a prohlubování sociálně-občanského napětí mezi lidmi navzájem. A žádný jeho osobní přínos nemůže vyvážit to, co bude skrze něj takto napácháno v jeho zemi a na jeho národu. Prostí lidé, hopsající na ulicích v upřímně naivním přesvědčení, tohle prohlédnout a vyřešit změnou svého jednání opravdu nemohou. To může vyřešit manévrem jen velice vědomá a prozíravá bytost, které opravdu záleží na veřejném zájmu a na klidu, míru a stabilitě v této zemi. To může učinit jen skutečně velký a prozíravý politik, který pochopil, jaké důsledky jsou ty nejpodstatnější a jaké mají historicky prokazatelně klíčovou úlohu ve formování a směřování společností a národů. Politik, který pochopil, že skrze něj někdo tiše připravuje jeho národu a jeho zemi možná druhé Lipany… Ale pokud je sám Andrej Babiš vlastizrádce a kolaborant s nepřáteli naší země a národa, poté ani na to samozřejmě slyšet nemůže…

Napsal František K. 

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. Maroš napsal:

  JE!!!
  Ako oligarcha pracuje pre nadnárodný Syndikát!

  Problém je v inom – že iní ľudia by chceli získať tieto bonusy kolaborantov! To je ten boj o Babišov post!

  • Adam napsal:

   Souhlasim s Vasim nazorem. Jedna se pouze o boj o koryto a tucne uplatky za prosazovani NWO.
   Ale s nize uvedenym Vasim prispevkem nesouhlasim. Lide se za socialismu meli lepe. Obchod,lekar,zubar v kazde obci. Normy na potraviny byly daleko tvrdsi. Nebyl kapitalismus,ktery cloveka vyscucne a pak odhodi a tve zdravi nas nezajima. Zdravotnictvi,skolstvi zadarmo. Nenicily se lesy,orna puda se nelikvidovala. Vody bylo dost zpusobem orby i obhospodarovanim. Nebylo tolik kradezi,podvodu,vrazd,loupeznych prepadeni. Nikdo nam nerozkradal republiku. Voda a puda byla nase. Kraviny,mlekarny v kazde spadove obci,ktere zasobovaly okoli. A co je nejdulezitejsi, lide daleko vice drzeli pospolu. A slovanska krev se neredila anglosaskou „cernou krvi“.A diskriminace odpurcu rezimu je i ted, v tom neni rozdil. Kazda vlada se bude snazit umlcovat a zdiskreditovat odpurce. Staci se podivat do Francie.

 2. svalovidoslava napsal:

  Písně nejsou o Babišovi a ani pro či proti Babišovi, jsou o odkazu našich slovanských předků (Slovienů), češtině žádné takové „silné“ jsem neslyšela

  Nikolaj Emelin
  Odkaz
  https://www.youtube.com/watch?v=r67XCdY_jBQ

  Budeme žít! od 1:10
  https://www.youtube.com/watch?v=6aiN-SKOMPI

  Rod (Sláva rodu)
  https://www.youtube.com/watch?v=HzSYAd0DYK0

  https://www.youtube.com/watch?v=UV2FL8AHu7Q

  • Vaclav napsal:

   Rozestvani slovanskych narodu s Rusy je dilem USA. Ukrajina, Polsko i jine staty vykazuji paranoidni rusofobii. I u nas vladne US mainstream v mediich, v politice ambasada. Jako za SSSR. Lide to vidi stale vice jinak. Ne Rusove jsou hrozbou, ale USA neustalym vyzbrojovanim a zakladnami v Evrope a tlacenim statu do valky s Ruskem v Evrope, ne v USA! Tahle hrozba je realna, zamlcovana.

  • Maroš napsal:

   Mnohí skrátka nechápu – koľko čoho čerpáme vďaka duchovnému prepojeniu s predkami! Ono to tu celé tu rozbili komunisti – žido-boľševici s agendou materializmu! Osobne ma serú diskusie s idiotmi na tému „ako sme sa ako zlodeji mali dobre za komunistov“!
   Lebo prišli sme o 1000 krát viac!

   • mariankosnac napsal:

    Nerozbili to komunisti, myslím že sa to rozbilo dávno pred ich nástupom a holt svet tak nejak prirodzene smeruje k materializmu a hlavne – pre dnešních mladých je slovanstvo a podobné veci neatraktívne preto to zakapáva.

 3. Lukas napsal:

  Akoby som čítal o Slovensku, len v iných farbách.

 4. Vaclav napsal:

  S komentarem nesouhlasim. Je to snuska dohadu a konspiraci. Konkretne je treba videt, ze vlada Babise a jeho ANO, i kdyz musi spolupracovat s nechtenymi Socany kvuli obstrukcim opozice, je velice uspesna a prosadila spoustu dobrych veci. Nikdo si dosud netroufnul na zdaneni velkych korporaci. Po 4 letech setreni Sarocha se kauza Capi hnizdo zastavuje. Je to dukaz, ze kauza je umele vyvolana a slouzi k neustalemu lynci a ocernovani premiera a jeho rodiny. Podobne je tomu i u stretu zajmu. Nekonecna tahanice s EU, denunciace Babise Piraty v EU, neustale utoky a kauzy proti nemu. Babis zatim drzi a odolava pres vsechny utoky a spinavosti, ackoliv by se na vsechno mohl vykaslat a uzivat si sve miliardy. A to si na nem vazim nejvic! A antibabisaci kousnete se ted do zadku!
  A ted k tomu co od Babise naivkove a snilkove ocekavaji. Nejsme suverenni zemi, musime poslouchat EU komisi a jeji ustanoveni, jsme soucasti zapadu, EU a NATO. Babis ma tim svazane ruce, mozna je i vydiran tajnymi sluzbami. Neocekavejte tedy od neho neco samostatneho, ci dokonce nejakou neutralitu, neni to realne! Tam nahore se hraje jina hra, do ktere nevidime. Babis je pro nas mnohem lepsi nez vsichni smejdi z opozice, co ho uz leta potiraji vsemi prostredky. Krome kecu a dutych lebek neni v opozici ani v CSSD ani jeden (az na Okamuru), ktery by mel jenom naznakem jeho format. Jeho kolegove Havlicek i Schillerova jsou spickovi odbornici, jake jsme tam ve vlade uz dlouho nemeli! Nenechte se oblbovat nenavisti medii, ty ridi Prazska kavarna, Havloidi a Pravdolaskari.

 5. Miroslav napsal:

  O polarizaci a rozdělení společnosti začali první mluvit ti, co prohráli volby. To oni chtějí rozdělit lidi na správné a hloupé. Pravda je jen jejich. A tomu jim pomáhají média. Držte si klobouky, nastupuje nová mladá generace, to bude jííízdááá :-)))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..