Procházková: V pátek v noci jsme Prahu uhájili před pátou kolonou

Lenka Procházková, publicistka, spisovatelka a chartistka, pronesla ve výroční den popravy českých pánů projev na Staroměstském náměstí v Praze.

Sázka na krále

(Projev Lenky Procházkové 21. 6. 2019 na Staroměstském náměstí)

Jaký byl motiv stavovského povstání? Stručně řečeno to byla reakce na soustavné porušování zemských práv a náboženských svobod ze strany Habsburských panovníků. Už nástup prvního Habsburka na trůn zemí Koruny české byl osudovou chybou, ale to víme my, zatímco stavové, kteří Ferdinanda I. na sněmu zvolili, věřili, že posílí jejich vliv na vnitřní politiku a zvýší obranyschopnost vůči nájezdům, například tureckým. Brzy však poznali, že předvolební sliby byly jen vějičkou. Stavovské výsady, včetně těch, co náležely městům, byly za vlády prvních Habsburků průběžně oslabovány tzv. salámovou metodou, vedle tradičních zemských úřadů vnikaly nové posty řízené a obsazované přímo panovníkem  a správa zemí Koruny české spěla k centralizaci.

.

 

Zásadní spory přetrvávaly i v oblasti náboženství. Připomeňme si, že v Čechách bylo v té době jen 10 % obyvatel katolického vyznání, především v řadách šlechty, nicméně při obsazování úřadů dostávali přednost. I ten těžce vydobytý Majestát Rudolfa II. z roku 1609, který konečně uznal i Jednotu bratrskou za povolenou konfesi, byl v praxi porušován,  oprávněné stížnosti  házeny pod stůl a stěžovatelé zatýkáni a vězněni, protože nejvyšší úředníci v České kanceláři byli, dnešním jazykem řečeno, pátou kolonou. Rozhodnutí stavovské elity vyřídit si to nejprve s domácími škůdci, působí  jako logická taktika. Defenestrace místodržících  tedy znamenala symbolický akt – svrhnutí kolaborantů, zatímco král Ferdinad II. byl podle všech regulí oficiálně odvolán až hlasováním  sněmu. Než k tomu došlo, ujala se moci vláda stavovských direktorů.
.
K jejím prvořadým krokům patřilo: informovat zahraničí a požádat o vojenskou a finanční pomoc. Proto byla vydána Apologie – obhajoba českých stavů. Souběžně direktoři jednali i s představiteli dalších zemí Koruny české a vyzvali stavovské elity Moravy, Slezska a obou Lužic k jednotnému postupu. Dále svolali zemskou hotovost, čili armádu k obraně hranic.
.
.
Jejich vskutku historickým činem pak bylo vypracování nové ústavy, jejímž přijetím na generálním sněmu byla legalizována středoevropská stavovská konfederace nezávislých zemí propojených voleným panovníkem bez dědického nástupnického práva, a v neposlední řadě  náboženská svoboda všem i poddaným.

 

Stavovské povstání tedy byla revoluce organizovaná národní elitou. Příčiny, proč se nezdařila, byly ve stručnosti tyto:
Moravští stavové pod vedením pasívního Karla z Žerotína byli příliš dlouho neutrální a umožnili průchod císařských vojsk do Čech. Také reakce zahraničních protestantů byla proti očekávání liknavá. Čeští direktoři doufali, že zvolením Fridricha Falckého za českého krále získají vojenskou podporu Protestantské unie, jejímž vůdcem Fridrich byl. Nepočítali s tím, že německá protestantská knížata podle přísloví bližší košile než kabát úmluvy nedodrží a místo podpory Fridricha si po jeho pražské korunovaci přisvojí jeho falcké léno. Mír sjednaný v Ulmu mezi Protestantskou unií a Katolickou ligou evokuje ono známé „o nás bez nás“.  Neblahou roli v něm sehráli francouzští diplomaté. Ani anglický král Jakub I., tchán Fridricha Falckého svému zeti nijak nepomohl. Kratičké panování Fridricha Falckého na Pražském hradě nebylo šťastnou volbou i z dalších důvodů, připomeňme zničení výzdoby katedrály Sv. Víta, kterou provedla jeho kalvínská soldateska. Zatímco stavovská vojska, podporovaná jenom nizozemskými financemi a několika smluvními zahraničními pluky a vojevůdci (Mansfeld, Hohenlohe a Kristián Anhalt), sváděla boje a dokonce dvakrát obléhala i sídelní Vídeň, český král si liboval v loveckých kratochvílích a evidentně netušil, do jak vysoké hry byl vtažen a jaké naděje v něj stavové vložili. Z dnešního pohledu, tedy 400 let poté, je však nepatřičné kritizovat tehdejší volbu generálního sněmu jako zřetelně chybnou. Mladík z elitního rodu, vůdce protestanské unie, zeť anglického krále, to působilo jako sázka na jistotu. Protikandidáti měli nižší preference, i ten Jiří Saský, který se pak zklamaně choval jak korouhvička a nakonec se přidal k císaři a získal za odměnu obě Lužice.
.
Bitvu na Bílé hoře probírat nebudu, připomenu jen, že trvala necelé dvě hodiny a Fridrich Falcký ji zmeškal. Ale výsledek této, z vojenského hlediska spíše jen „šarvátky“,  otočil směr českých dějin ke zpětnému chodu. Konfederace stavovských zemí s náboženskou svobodou a voleným králem byla zrušena a nahrazena novým absolutním pořádkem. Vestfálský mír, kterým v roce 1648 skončila třicetiletá válka a který je slaven jako předěl k nové a tolerantnější Evropě, znamenal pro země Koruny české rozsudek nehybnosti, poddanské poslušnosti a náboženské totality pod dohleden jezuitů. Symbolickým razítkem na tomto rozsudku se stal Mariánský sloup, postavený před někdejším popravištěm stavovské elity.

 

Nevím, zda si některý z odsouzených mužů v té poslední noci při čekání na exekuci, která započala při prvních paprscích slunovratu, v duchu položil otázku, zda to všechno stálo za to. Jsem ráda, že nevěděli, že jejich popravou brutalita nekončí a že vítězné mocnosti, tedy Habsburkové a římskokatolická církev, budou hnát na porážku celý národ. Možná při psaní dopisů svým budoucím vdovám a při modlitbách spíš přemýšleli o tom, že kandidátem na českého krále nemusela být falcká loutka, ale některý zemský šlechtic, jeden z nich. Například pan Václav Budovec z Budova. Vzdělanec, člen Jednoty bratrské, autor mnoha knih, diplomat, čestný a statečný muž, jehož zásluhou byl vydán Majestát o náboženské svobodě. Mohla bych jmenovat i celou řadu dalších mužů na slovo vzatých, neboť v té  přelomové době nebyla v zemích Koruny české o osobnosti nouze. Jejich myšlenky však zdaleka předběhly svou dobu a bohužel dodnes narážejí na mantinely. Bylo by však zbabělé se jich vzdát a přizpůsobit se opět, tentokrát dobrovolně, cizímu diktátu. Neboť odolnost menších národů vůči agresivitě těch velkých vždy spočívá spíše v síle ducha než zbraní. Sjednocující myšlenka, idea, která svým významem přesahuje limit lidského života a přenáší se na další generace, vytváří spojnici mezi mrtvými,  žijícími a ještě nenarozenými. Udržování této myšlenky navzdory všem dočasným prohrám a vnitřním i vnějším zradám, je páteří identity národa.
.
Na závěr chci vřele poděkovat všem, kteří se v dnešní noci zúčastnili zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy a svými projevy a fundovanými argumenty odvrátili hanebný záměr, aby Mariánský sloup byl znovu na Staroměstském náměstí vztyčen.
.
Byl to veliký a povznášející zážitek, že dnes nad ránem pravda zvítězila. Ze zkušenosti mnoha generací však víme, že v Čechách pravda vždycky zvítězí jenom na chvíli.  To, že jsme dnes v noci Prahu uhájili před pátou kolonou, je tedy jen dočasné vítězství. A proto zůstaňme bdělí a ostražití. A nikdy už nesázejme na cizí krále.
zdroj: 9
.
Historie se nezměnila, i dnes mají politici plnou pusu keců před volbami, a jakmile jsou zvoleni, na mnoho svých slibů zapomínají. Habsburkové byli věrní sluhové Vatikánu a násilní šiřitelé katolicismu. Po bitvě na Bílé hoře začalo v zemích Koruny české období temna. Lenka Procházková před několika lety také přednesla argumenty ke kauze tzv. církevních restitucí a uvedla mnoho důvodů, proč tyto tzv. restituce jsou dalším podvodem a obrovským majetkovým tunelem, chcete-li krádeží. Můžete si to pustit na Youtube, pokud to už nesmazali. 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

28 komentářů

 1. Vladislava napsal:

  Takže vztyčení Mariánského sloupu, je špatná věc? No to mně podrž. A p. Váňa je tedy oportunista, který chce naši zemi vztyčením sloupe poškodit? A co Mariánské společenství v čele s P. Bustlovou, to všechno jsou zločinci? Tomu se mi nechce věřit. Toto společenství tvrdí, že vztyčením Mariánského sloupu chtějí ochraňovat Prahu a celý český národ před Antikristem a přisluhovači sionistů (Piráti a spol).

  • Kocourmourek napsal:

   Ano, Vladislavo, znovuvztyčení Mariánského sloupu přímo na Pražském poledníku, v jednom ze dvou těžišť Staroměstského náměstí, je zřejmě prospěšným činem ochraňujícím přinejmenším Prahu a Čechy, možná dokonce celou planetu!! Lze věřit tomu, že socha k uctění Panny Marie na tomto místě drží na uzdě hnízdo moci židů, zednářů a satanistů, kterým Praha patrně je. Právě pod Staromákem je prý ústřední templ těchto skrz naskrz zlovolných entit, kterým Panna Maria jednou rozšlápne hlavu! Kéž už by se tak bylo stalo! Už jednou, když jejich šílené rejdy byly nesnesitelné, přišla na Prahu tisíciletá povodeň. Stoupání hladiny Vltavy prý se tehdy konečně zastavilo až ve chvíli, kdy byl tento podzemní templ zaplaven a dočasně zlikvidován!!

  • tereza napsal:

   Vztyčení mariánského sloupu je naprosto zbytečná věc. Mariánské společenství zločinci jistě nejsou. Jsou jen nevědomí toho, co představuje náboženství, modlářství, Vatikán a jeho šíření katolicismu. Nechci Vám brát vaši náboženskou víru, ale nějaký mariánský sloup Prahu určitě neochrání. O mariánském kultu – jezuitském modlářství si můžete přečíst v knize Tajné dějiny jezuitů, ke stažení zde: https://web.tresorit.com/l#4vTYRuMW8Fa-5qZn_3YEUg

   Zde krátký úryvek z knihy:
   Kult uctívání Panny Marie není ryze římskokatolickou tradicí. Řím převzal uctívání „Velké matky″ z pohanství. Před Marií byla v řeckém pohanském systému uctívána bohyně světla a slunce, Artemis (známá také jako Persefona, manželka vládce podsvětí Háda), což byla paralela k bohyni Démétér a k jiným bohyním plodnosti a světla. Římským pohanským pokračováním této bohyně Artemis je bohyně Diana, to je opět bohyně světla, bohyně plodnosti a zrození nového života a bohyně měsíce.

   • Kocourmourek napsal:

    Terezo, nechte prosím těch matoucích a zcela zbytečných řečí o jakýchsi pohanských kultech! Čtenáře tím jen matete a zavádíte na scestí! Věci jsou zcela prosté, jako každá pravda. Zatímco klam a omyl jsou vždycky složité a matoucí.
    Protože lidstvo bylo zkažené, musel se inkarnovat, vtělit a narodit se do lidské podoby sám Bůh. Vytvořil tak svého Boha Syna. A potřeboval k tomu lidskou matku, která musela být neposkvrněná panna. A zvolil si k tomu právě jakousi čtrnáctiletou Marii. Ona se tím stala Matkou Boží, a proto ji uctíváme. A jsme jí za to vděčni, ostatně například také za to, že zůstala pannou a proto, že prý se za mnohé z nás u Boha a u Jeho Syna stále nezištně přimlouvá!
    Sochy Panny Marie jsou proto na mnoha místech světa včetně mnoha obcí Čech, Moravy, Slezska, aniž by byly nejapně spojovány s „obdobím habsburského temna a poroby“.
    Každému – ať nábožensky věřícímu, nebo bezvěrci, včetně Lenky Procházkové – důrazně radím, nestavět se proti předmětům vyjadřujícím úctu a lásku lidí vůči Panně Marii. Připomínám, jak bídně skončila Milada Horáková, která před stržením původního Mariánského sloupu jako pražská studentka vylezla po přistaveném hasičském žebříku nahoru k té soše Panny Marie s provazem, na jehož konci byla oprátka, v ruce a tu oprátku navlékla té soše na krk. A ku podivu, také na oprátce, milou Miládku Horákovou zanedlouho jiní za její vlastní krk pověsili!
    Takže pozor, abyste si těžce neuškodili. Buď ve věci znovuvztyčení Mariánského sloupu a podobných pomozte, nebo aspoň zůstaňte nečinní! To není výhrůžka, jen prosté a důvodné varování!!

    • tereza napsal:

     Já že mám matoucí a zcela zbytečné řeči? Kdo tady mate čtenáře jste Vy a Vladislava svými přesvědčeními získanými zřejmě od satansko-vatikánské církve. Myslela jsem si, že na tadesco chodí čtenáři, co už prokoukli podvod jakýchkoliv náboženství a církví infiltrovaných sluhy Vatikánu a šesti padlých andělů. Překrucujete moje slova, já nespojuji sochy Marie s „obdobím habsburského temna a poroby“, ale s jezuitským modlářstvím, kterým infikovali mnoho národů, a které je původně pohanským uctíváním bohů a Vatikán si toto uctívání jen přemaloval k obrazu svému, aby mohl oblbovat své ovečky!

     Vaše vyjádření: „Každému – ať nábožensky věřícímu, nebo bezvěrci, včetně Lenky Procházkové – důrazně radím, nestavět se proti předmětům vyjadřujícím úctu a lásku lidí vůči Panně Marii.“ a „Takže pozor, abyste si těžce neuškodili. Buď ve věci znovuvztyčení Mariánského sloupu a podobných pomozte, nebo aspoň zůstaňte nečinní!“ se mi zdá na hranici drzosti a připomíná mi to výhružky vatikánské inkvizice! Takže vás žádám, abyste přestal s touto náboženskou demagogií.

    • tereza napsal:

     Poslechněte si slova Jožo Ráže, který měl zážitek blízký smrti. Parafráze jeho slov: „Aź křesťané zažijí smrt (odejdou z tohoto světa), mnozí z nich zažijou obrovské zklámání, protože zjistí, že všemu je jinak.“

    • svalovidoslava napsal:

     Knihu Tajné dějiny jezuitů jsem nečetla, ale Pannu Marii a Ježíše považuju za to samé; postavit je na piedestal a uctívat, je stejné, jako uctívat temnou stranu, nejčernější temnotu, zlo. Ať se o nich bude psát, mluvit a představovat si je jakkoliv barvitě, podstata zůstane stejná.

   • Vladislava napsal:

    Já náboženskou vírou netrpím a mám svou vlastní hlavu, takže netřeba argumentovat. Jen si myslím, že Mariánský sloup jako symbol sjednocení a míru nikomu uškodit nemůže.

    • tereza napsal:

     Ale ano, argumenty jsou třeba. V knize Tajné dějiny jezuitů jich máte opravdu hodně. Ale mnoho lidí se bojí věcné argumenty slyšet, poněvadž by narušily jejich vnímání světa. To, že něco existuje 2000 let, ještě neznamená, že to je pravda. Mariánský sloup jako symbol sjednocení a míru?? Nic není vzdálenější pravdě…..

     • Iva napsal:

      Souhlasím zcela s Terezou. Tohle není nic proti Kristovi nebo Panně Marii, protože ti byli zneužiti a jejich původní význam převrácen katolickou církví, která v jejich jménu ovládala lidi tisíc let. Je nutné vidět rozdíl – stavba zbudovaná národem jako hold synu BOha by byla v pořádku, ovšem stavba (chrám, katedrála, sloup …) zbudované církví jsou podvodem a jejich účelem je odebírat lidem energii, nabíjet je negativně, ovládat, zotročovat a nutit k poslušnosti. Nic bych za to nedala, že tenhle sloup bude sloužit jako vysílač energie Zla, vymývač mozků, aby se lidi neprobudili a nepochopili.
      Staletí se lidé v dobré víře chodili modlit do chrámů třeba Notre Dame) v dobré víře, aniž tušili, že lezou přímo do chřtánu Temna a jeho moci a dělají pro svou duši pravý opak toho, co by bylo žádoucí.
      Doufám, že tahle doba už končí.

 2. Kristina napsal:

  Jestliže Mariánský sloup byl postaven před popravištěm českých pánů, je to symbol. Symbol německé nadřazenosti a českého vazalství. Dnes jsme v podobném vztahu s Německem jako dříve, tj. jsme německá montovna a země, kde si Němci odkládají svoje s nadšením přijímané několikkrát trestané zločince negroidní rasy. A my tento vztah obnovením Mariánského sloupu oslavíme a potvrdíme? Zajímalo by mne kdo plati arch. Váňu

 3. Kocourmourek napsal:

  Nesměšujte prosím nejapně „popraviště českých pánů“, tupé předsudky o německé nadřazenosti a o českém vazalství s láskou některých lidí k Sedmibolestné Bohorodičce. Nemá to dohromady nic společného a celé to nejspíš vypadá, jako když někteří výjimečně mazaní židáci rafinovaně rozptylováním pozornosti a jejím odváděním od tématu matou hlavy tupým gojímům (gádžům). Nesměšujte narození Božího syna s německými montovnami a s přistěhovalci. Nemá to vzájemně nic společného, jen tím odvádíte od tématu a vytváříte zcela nesmyslné rozbroje!!
  Věci byly původně úplně prosté a jednoduché, než se o nich právě začalo matoucím způsobem záludně lhát! Lidy, žijící na území Čech, Moravy, části Slezska, byly původně, po větší část svých nám poněkud známých dějin, DVOJJAZYČNÉ! Mluvily jako svým mateřským jazykem česky nebo německy, mnohdy více nebo méně dobře oběma těmito jazyky. Byly dvojjazyčné stejně tak, jako byl a je lid Belgie, lid Švýcarska je dokonce čtyřjazyčný (němčina, francouzština, italština, rétorománština). Čeština i němčina jsou vysoce vyspělé, velmi dokonalé jazykové dorozumívací kódy, jedny z nejvyspělejších světa, malinko je možná převyšuje francouzština. A právě na výše uvedených územích zemí Království Českého se čeština a němčina vyskytovaly a fungovaly nejen těsně vedle sebe, ale přímo v jedné hlavě, v jedné rodině, v jedné obci. Jejich spojení a vzájemné ovlivňování přineslo pozoruhodné výsledky, které uznal a uznává celý svět. A právě to se nelíbilo a nelíbí těm, co si samolibě myslí, že právě jen a pouze Oni jsou nejchytřejší, nejschopnější a nejpovolanější k tomu, aby všichni ostatní jim byli otroky, méně hodnotnými než pouhé hovado. A proto Oni naše bohulibé dvojjazyčné společenství – sledujíce přitom jako obvykle ještě další svoje zkažené cíle – skrytě, tak, aby je přitom nikdo nedokázal chytit za jejich špinavou ruku, rozbili!! A dál rozbíjejí a deptají jak Čechy, tak Němce, skrytě je záměrně, pod lživě navozenými záminkami, štvou jednoho proti druhému. Podle svého věčného motta: Rozděl (vzájemně je rozeštvi) a (pak nad nimi) panuj!

  • tereza napsal:

   Mícháte jablka, hrušky, švestky, třešně, jahody, rajčata, papriky dohromady! Asi to máte ve své hlavě taky trochu pomotané. Zde není řeč o jazycích (čeština, němčina – ty samy o sobě za nic nemůžou), ale o politice vlád a Vatikánu, který šíří skrze své podlé a prolhané věrné sluhy jezuity skrytě nenávist a zlost.

   Příklad, citace z knihy TDJ, str. 849:
   Jaký byl stav národní snášenlivosti mezi Srby a Chorvaty, než přišli Habsburkové a než zesílil katolicismus v Jugoslávii?
   „Po celou dobu, až do velké vnitřní krize, která propukla v habsburské monarchii, byly vztahy mezi ortodoxními Srby a katolickými Chorvaty většinou tolerantní a korektní. Mluvili stejným jazykem, dokonce se spolu dělili o stejné kostely se dvěma oltáři, což si zachovali až do 19. století. Proto tím hlavním a nejvýznačnějším rozdílem mezi nimi bylo jejich sociální postavení. Pokud někdy došlo ke sporům, nikdy neměly etnický charakter. Avšak v době, kdy začal sílit katolicismus a Turci se v 17. a 18. století začali stahovat směrem k jihovýchodu, začalo poprvé docházet k projevům nesnášenlivosti.

   První spory mezi Srby a Chorvaty nastaly až nárůstem a upevňováním katolické církve v těchto oblastech. Její drzé úsilí při obracení Srbů na katolickou víru pak daly podnět k výbuchu bouřlivého sjednocování (obracení Srbů na katolickou víru). Proti své svobodné vůli byli Srbové nuceni přijímat římsko katolické náboženské obřady. Část Srbů v Krajině a zejména v severní Dalmácii a v pobřežní oblasti postupně ztratila svůj etnický charakter a splynula s chorvatským (katolickým) prostředím. Ti Srbové, kteří se nezřekli své ortodoxní víry, ale i ti, kteří se sice obrátili, ale ponechali si své etnické, srbské vědomí, začali být pronásledováni.

 4. Kocourmourek napsal:

  Věřím, že dokážete rozlišit a pochopit aspoň tak jednoduchou věc,že totiž Panna Maria, její sloup v Praze na Staromáku, a Mariánské společenství Petry Bostlové právě nemají ani s jezuity, ani s Habsburky, popravištěm českých pánů a zahraničními montovnami vůbec, ale vůbec nic společného. Pokud byste to i nadále vzájemně směšovaly, vtírá se podezření, že to možná děláte s nějakým nekalým záměrem? Směšujete domnělé narození Boha do lidské podoby, k němuž prý došlo před dvěma tisíci roky a nešlo o politickou záležitost lidí, s politickými záležitostmi ze 17., respektive z 21. století! Tento Boží a Bohorodiččin čin nemají nic společného s tím, co dělali jezuité dávno po nich, aniž by na to ti Dva měli nějaký viditelný vliv. Je proto zcela nesmyslné míchat takové záležitosti dohromady. Ponechme na čtenářích, jaký úsudek si oni o tom podle své vlastní úvahy udělají.

  • tereza napsal:

   Citace z knihy TDJ:

   Není náhodné, že kult uctívání Marie pochází právě z Efezu. Marie se ztotožňuje s „Hvězdou moří″ neboli se „Stellou Maris″ a právě toto jméno patřilo původně řecké bohyni Afroditě. V Efezu, tj. v antickém Efesos, stál v době svého rozkvětu slavný chrám bohyně Artemis neboli Diany Efezské, která fungovala jako patronka tohoto města, jako jeho ochránkyně. Chrám byl na příkaz zjevené bohyně vystaven na nejvyšším místě, aby byl patrný ze všech stran. Její svatyně byla známá již v roce 350 před n.l. a podle historiků patřila k sedmi divům světa. Artemis měla v Efezu veliké postavení, byla ústřední postavou chrámu a byla všemi Efezany hluboce uctívána ještě v době apoštola Pavla a jiných apoštolů. Nebyla to totiž pouhá bohyně lovu a přírody, ale měla zároveň rysy mateřské bohyně Kybelé a zachovávala si dokonce ještě starší rysy měsíční bohyně.

   V papežském Římě to však již nebyla Diana, ale Marie, na koho se přeneslo kultovní uctívání bohyně podle stejných pohanských zvyků a pravidel. Mytologizace Marie má své kořeny v maloasijském (dnešním tureckém) Efezu. Právě tato mytologizace vynesla Marii z prostého pozemského života do sféry bohů a idejí. Právě v Efezu se zrodil mýtus o jejím nanebevzetí. Postava Marie, matky Ježíše, byla mýticky vykládána a chápána a byly jí přisouzeny rysy bohyně Artemis a jejich předchůdkyň. Koncil v Efezu jí v roce 431 oficiálně propůjčil titul „Matka Boží″. Souvislost je také mezi Marií, bohyní Isis a její dcerou Sofií. Marie, ověnčená hvězdami, stojí na srpku měsíce. Tak bývá tradičně zobrazována a vykreslována. Podobně egyptská bohyně Isis, která má hlavu korunovanou půlměsícem. Marie je dnes „Matkou Boží″ se silou Ducha svatého, dále se silou mladé ženy, se silou lásky a také se silou matky nově narozeného života, stejně jako kdysi Sofie, v jejíž postavě spatřovali mystikové vnitřně viditelnou postavu Boha, sílu jeho Ducha, sílu ženské krásy, lásky a schopnosti rodit nový život. Sofie reprezentuje tajemství mateřství a je často ekvivalentně zaměňována za Isis. Obě bohyně jsou mystériem života a smrti, plození a zmrtvýchvstání. Mnoho středověkých písní vypráví legendy o egyptské Isis a přitom zároveň opěvuje Marii jako „Matku Boží″ a jako nekrásnější a nejvznešejší „Matku celého světa″. Mnohým mystikům, kteří mívali vidění

  • tereza napsal:

   Citace z knihy TDJ:

   Skutečnost je však ještě horší. Každý kostel po celé Zemi, ve všech státech, má Vatikánem centrálně a přesně rozvrženy doby konání mší neboli dobu neustálého obětování katolického Ježíše Krista v katolickém oplatku – hostii – při mši. A tak, jako musí být na naší Zemi konány mše každou minutou, je to i s obětováním Panně Marii, tedy opět každý den a každou chvíli! Nezapomeňme, že například Aztékové bohu slunci obětovali přes tisíc živých srdcí týdně! Ovšem akt obětování z velké části dnes nesou neevropské nebo necivilizované oblasti. Tam je celý rituál před očima civilizovaných zákonů lépe ukryt. Dr. Rivera sám říká, že katolicismus je natolik zrůdné a zkažené náboženství, že kdyby se lidé dozvěděli celou pravdu, onemocněli by z toho.

 5. Miroslav napsal:

  “ Někdo “ si ten sloup objednal, a „někdo “ to financuje. Neříkejte, že pan sochař , který ho už přivezl, ho vyrobil zadarmo :-))), to snad ne. A „nikdo “ si nedělal starosti se stavebním povolením ? Směšné. :-)))

  • Kocourmourek napsal:

   Stavební povolení pro Mariánský sloup na Staromáku bylo vydáno před téměř dvěma roky a je platné. Ale bohužel jeho platnost za několik dnů skončí (platí 2 roky). Chybí pouhé povolení k záboru veřejného prostranství v nezbytném rozsahu po dobu provedení stavby toho sloupu. Proto provádějící firmě sochaře Váni nezbylo než pokusit se stavbu aspoň zahájit dřív, než její stavební povolení vyprší. Jednání pražského zastupitelstva o tom posledním potřebném povolení, které tady Lenka Procházková – pro mě vskutku ku podivu – tak opěvuje, proběhlo tím nejpodlejším možným, neskutečně zvrhlým a typicky zednosatanistickým způsobem někdy mezi 3. a 5 hodinou, kdy vyčerpaní zastupitelé prostě odešli spát! To známe, to je přesně jejich modus operandi a každý, kdo to ještě dokonce chválí, je s těmi bestiemi na jedné lodi, ať už to chápe, nebo ne. Bůh se bohužel kvůli naší zkaženosti musel narodit do lidské podoby, muselo to proběhnout přes lidskou matku, přes běžnou pozemšťanku, kterou na základě toho, od toho jejího domnělého činu a díky němu, mnozí oprávněně uctívají. Znovu říkám, je radno jim v tom nebránit. Rozumný člověk jim v jejich „fanatismu“ raději nemá bránit. Šavlovat tady kvůli tomu jakýmisi „bohyněmi“ je odváděním od tématu, je to nesmyslné a podvratné!

   • tereza napsal:

    Mimo téma a zcestné začínají být vaše komentáře. Je zcela v pořádku, že na náměstí nebude stát taková zbytečnost, jako je jeden ze symbolů modlářství zprofanovaného Vatikánem / jezuity. Proto mé poznámky o bohyních a jejich „přemalování“ Vatikánem k oblbování oveček jsou na místě. Začínám si myslet, že jste náboženský fanatik. Vaše věta: „Bůh se bohužel kvůli naší zkaženosti musel narodit do lidské podoby, muselo to proběhnout přes lidskou matku, přes běžnou pozemšťanku, kterou na základě toho, od toho jejího domnělého činu a díky němu, mnozí oprávněně uctívají.“ K tomu ještě můžeme dodat „matku oplodněnou duchem svatým“ a máme tady klasické církevní/náboženské „povídačky,“ co se hrnou lidem do hlavy ke svedení od pravdy. Žel konstruktivním silám vesmíru si pořád hodně lidí myslí, že to, co se píše v Bibli a co vykládají sluhové Vatikánu (rozuměj kněží) v kostelích, je pravda.

 6. Kocourmourek napsal:

  Tady jde o to, co bychom měli znovu pochopit. Navzdory tomu, že nám vypláchli mozek a natloukli nám to do něj úplně jinak a lživě. V Zemích Koruny České byla speciální situace: jejich obyvatelstvo vládlo dvěma velmi dokonalými jazykovými dorozumívacími kódy – češtinou a němčinou. To jinde většinou právě nebylo! To přineslo mnohé velmi úctyhodné a světově uznávané výsledky, podobně jako společenství němčiny, francouzštiny, italštiny a rétorománštiny ve Švýcarsku. Ostatně dvojjazyčná Belgie je příkladným sídlem Evropské unie a nejpřevratnější myslitel všech časů Nikola Tesla byl Srbo-Chorvat, tedy také z dvojjazyčné země. Příkladných výsledků dosáhly a dosahují například také dvojjazyčné Španělsko (španělština a katalánština) a Kanada (angličtina a francouzština). Když se totiž tak dokonalé jazykové dorozumívací kódy spojí v jedné hlavě, v jednom obecním nebo pracovním kolektivu, dosahují dokonalých a ostatní udivujících výsledků.
  Proto bychom měli spíš vidět a mluvit o tom, že na území Čech (Bohemie) žili dvojjazyční Bémané (nikoli Češi a Němci), na území Moravy žili dvojjazyční Moravané (nikoli Češi a Němci, mateřské jazyky: moravština a němčina), na území části Slezska žili dvojjazyční Slezané (nikoli Češi a Němci).
  Tato dvojjazyčná lidová společenství byla až po roce 1945 umělým a ne zcela vhodným zásahem Z VNĚJŠKU, CIZÁKY rozbita. Ale navenek je to zamaskováno tak, že se nanejvýš dozvíme, že to nařídil český zednář Edvard Beneš (samozřejmě na příkaz zednářské velkolóže). Hlouběji skryto zůstává, kdo těm zednářským lóžím a velkolóžím ve skutečnosti velel a velí.
  Když se totiž po staletí v Bémanech, Moravanech, Slezanech propojovala důkladnost, systematičnost, buldočí píle těch německy myslících se schopností rychle a přesně myslet a improvizovat těch česky myslících, najít rychle východisko i ze situací, které se těm německy myslícím jevily bezvýchodné, dávalo to výborné výsledky. A vzbuzovalo to stále zavilou zášť, závist a nelibost u těch, co takto obdařeni nebyli a nejsou! Protože rozumové myšlení při řešení například technických otázek, ale ostatně skoro vždy, probíhá v jazykovém kódu, pak nejschopnější řešitelé jsou právě ti, co dobře ovládají ty nejdokonalejší jazyky. Jak prosté, milý Watsone! 🙂

 7. Brona napsal:

  Luxusni debata radost číst )))

  • Maroš napsal:

   K podstate:
   1/ Procházková je len ďalšia židochartistka s vrodeným komlexom moci, takže ako taká sa stále bude stavať do nejakej vedúcej úlohy! „Mať pod kontrolou“ – to je základ!
   2/ Treba už konečne rozobrať podstatu celého židobiblického projektu a jeho úlohu na ovládanie tej populácie, ktorá má hlavne védske – pôvodne kresťanské cítenie-vnímanie sveta! Panna Mária – kto to bol?! Ak Ježiš – osvietená entita /Orisha/, ktorý nakoniec ako pôvodne kresťanský Nazarejec znovu skončil v Kašmíre odkiaľ aj prišiel – prišiel medzi satanistických Židov s jeho pôvodne védskym učením s cielom preprogramovania Židov na ľudské bytosti – skončil akože na kríži /skončil tam jeho náhradník zo sekty Esejcov, ktorí ovládali umenie dočasného umŕtvenia a prekonania bolesti/, tak Židia po tejto – a pre Globálneho prediktora /a Židia ako jeho periféria moci – geneticky upravení v púšti práve ako s komplexom moci a záludnosťou a bojovnosťou – psi GP!/ – celú túto atiglobalistickú epizódu uchopili vo svoj mocenský „prospech“ – teda – Židov /“Hadov“/ sa preformátovať nepodarilo a Židia /GP/ túto historickú udalosť ideologicky preformátovali proti ostatnému védskemu svetu /“Všetko zlé využi vo svoj prospech“/ – teda hlavne proti európskemu bielemu a slovanskému obyvateľstvu – lebo tam smeroval mocenský záujem GP po bitke pri Kadeši!
   Žido-„kresťanstvo“ nie je nič viac než expanzívna pacifikačná ideológia GP proti okolitému svetu! A za týmto účelom vznikol aj rád Jezuitov a katolícka cirkev – mašinéria, ktorej úlohou bolo od samého začiatku zlikvidovať pôvodný védsky svetonázor s pravými kresťanskými hodnotami – t.j. bez tolerancie ku kriminálnemu prostrediu!!! Čo je základ existencie parazitického systému VÔBEC!!!

   To, že sa narodil práve „ten“ Ježiš Kristus práve „tej“ Márii – a kto sa teda narodil tej Márii ako jeho brat? Viete niečo o Ježišovom bratovi?
   Viete niečo o pobyte Ježiša od-do?
   Lebo tých zámien osôb je tu požehnane!

   3/ „Panna“ Mária je stále ten istý kult Matky Zeme, chtonickej sily, kult Krvi, kult Hada! Kristus prišiel medzi Židov práve s opačným princípom – princípom Ducha – Otca! A práve preto sa tento princíp neustále neutralizuje prítomnosťou „hmoty“ – uctievaním sily, ktorá má prevládnuť nad Duchom! To je ako chlastať antabus s koňakom doboha! A o to práve ide! O disharmóniu! Preštudujte si Jana Kozáka na You Tube – trollom sem linky vešať nebudem! Strkať „matku“ Ježiša na piedestál pred Ježiša znamená umocňovať – v zmysle mocnina – už i tak prekrútené učenie – skôr posolstvo – učenie bolo pred ním dávno – to védske!
   4/ A kde sa obvykle stavajú mariánske stĺpy? Na morových pohrebiskách! Čo je znovu účel – nakoľko katolícka cirkev cielene zaberá miesta, kde sa môže hromadiť ľudská duchovná energia viazaná na pozostatky tiel – preto aj katolícky pohreb musí byť kostrový – nie žiarový – védsky, lebo pri žiarovom sa duša úplne oslobodí – nezdržiava sa v blízkosti pozostatkov „nedokončenej existencie“.

   Ešte raz – Lenka Procházková sa ako obvykle židovsky – snaží len ťažiť z nejakého rozkolu – tentoraz použila historický rozkol medzi českými reformistami a katolíkmi. A mieni ho zrejme živiť ďalej – qui bono?! Komunisti viac-menej len nahradili reformistov – už ako ateisti-materialisti – lebo základom židovskej doktríny je odtrhnúť ostatných ľudí od duchovna a podporiť ich zvierací typ psychiky /o tom je darwinizmus a marxizmus a bla bla/. Takže stále dokola!
   Ku tomuto sa vyjadrujem ako človek veriaci BohU, ako človek, pre ktorého je duchovno samozrejmosť! Ale bez konfesie!

   „Samozřejmě, že ideologové Chabad nebudou odkrývat milionům ostatních židů, vzdáleným náboženskému fanatismu, že tato sekta nevylučuje variantu jejich „konečného osvobození“ pomocí zjevně uměle vyprovokované katastrofy světového židovstva, nezávisle na tom, jestli její první fáze začne rukou příslušníků Chabad v Evropě, nebo na Blízkém východě. Ale o tom, že je to možné, svědčí některé příznaky.“
   „Je mi upřímně líto židovského národa. Musí trpět kvůli něčím mesiášským ambicím? Už se napravte, bratři židi, velmi rychle sami. „Cestou č. 1“ a bez „Knesset online“. Proti tomu nic nemáme.“ – skrátka – už sme historicky unavení z vašej nosatej sebavyvoleneckej vedúcej úlohy!
   http://www.zvedavec.org/komentare/2012/06/5023-k-cemu-je-evrope-dobry-vlastni-knesset-ii.htm

 8. Maroš napsal:

  Kult Madony je Kult Zeme, Kult Krvi, Kult Hada = kult chtonického boha – Jahveho, Satana.
  „Ďalšia významná teória je stručne zhrnutá Stephenom Benkom: „Čierna madona je starodávna bohyňa Zeme, ktorá sa obrátila na kresťanstvo.“ Jeho argument začína tým, že si všimol, že mnohé bohyne boli zobrazené ako čierne, medzi nimi Artemis z Efezu, Isis, Ceres a iní. Obzvlášť dôležitá je Ceres, rímska bohyňa poľnohospodárskej plodnosti. Jej grécky ekvivalent, Demeter, pochádza z Ge-metra alebo Matky Zeme. Najúrodnejšia pôda je čiernej farby a čím je čiernejšia, tým vhodnejšia je pre poľnohospodárstvo.“
  https://udayton.edu/imri/mary/b/black-madonnas-origin-history-controversy.php

  Čiže veta – „Čierna madona je starodávna bohyňa Zeme, ktorá sa obrátila na kresťanstvo.“ – je presne o tom, o čom hovorí Jan Kozák – ako židovstvo prevzalo učenie véd a prepísalo ho na chtonický židobiblický ovládač! To je ako že „Satan prijal kresťanstvo“! Lož, lož, lož, zámena, zámena. A dokola!

  Svoju krajinu nemôžeme nikdy ubrániť pred 5. kolónou, pokiaľ bude trestný zákon účelovo prekrútený tak, že krajinu je „možné“ – zo zákona – rozvracať len násilím a že vojna je zo zákona „nutne“ len ozbrojený konflik! T. j. – že trestný zákon už „nepozná“ ideologický a mediálny spôsob rozvratu a ideologickú vojnu! Áno – krajinu je možné takto rozvrátiť a ovládnuť bez jediného výstrelu! Idioti „demokrati“ a ich pseudodemokratické zaklínadlo – to je problém! V boji za krajinu vždy platí pravidlo vojny – nie liberastická „všehochuť“!

  • Petr napsal:

   kocourmourek viděl jsi „the greatest story ever told?“ to křesťanství a obecně jakékoliv náboženství bych zas tolik nežral, ba ani „boží slovo“.

   • Maroš napsal:

    No veď – stále ide o to udržanie nášho vedomia v nejakej paradigme = v mentálnom rámci uvažovania – doslova v chlieviku – v ovčom košiari – preto je to o ovečkách a pastieroch. Bežne sa ovce nenarodia „len tak“ nikde na lúke, ale skoro vždy riadene – na salaši v košiari. A potom je pre ovcu prirodzené pásť sa v nejakých „rámcoch“. Je to len sprostá technológia manipulácie odpozorovaná z reálneho života – takto to funguje, tak prečo to nepoužiť aj na gójimské zvieratá!

    V manažérskej praxi existuje test kreativity a slobodného uvažovania – postup – treba nakresliť 9 bodov do presného štvorca – 3:3:3 – a potom 4 SÚVISLÝMI priamočiarymi ťahmi spojiť všetkých 9 bodov /ako sa obvykle kreslí domček jedným ťahom/. Podarí sa to len vtedy, ak dotyčný nie je zhypnotizovaný chlievikom z 9 bodov, ale výjde mimo ich rámec – a o ten priestor mimo práve ide. Úloha má aj „nekonečné“ riešenie 3 ťahmi – na základe použitia derivácie a definície rovnobežiek. Inak – ľudia sa delia obvykle na 20% aktívnych a 80% pasívnych, takže netreba očakávať nejakú masovú potrebu slobodného myslenia – absolútna väčšina ľudí sa necháva riadiť – je to pre nich pohodlné-„bezstarostné“.

    Inak – aj paraziti, ktorí tento chlievikový systém vymysleli – tiež vychádzajú z paradigmy parazita, ktorý je viazaný NA!
    Bez nás sú hotoví! Takže riešenie spočíva len a len v našej invencii – ako sa dostať mimo rámec uvažovania tejto parazitickej „symbiózy“ – vzájomných „výhod“.

 9. Kocourmourek napsal:

  Když na serveru tadesco diskutujeme, nebo sem píšeme svoje vlastní články, měli bychom psát a diskutovat především tak, abychom stručnými slovy čtenářům pomohli orientovat se v nynějším světě a v záplavě zpráv o něm.
  Dále bychom se kromě stručnosti a srozumitelnosti měli snažit, abychom čtenáře nenudili, ale naopak pokud možno obohatili o zajímavosti a nezvyklé pohledy a srovnání. K tomu se zde naskýtá další zajímavý podnět.
  Vlajka Evropské unie, ať už tento moloch byl a je čímkoli, není lemovaná (pozor, případný lem na vlajce má prý skrytý význam) a je tvořena středně modrým polem, v němž se uprostřed, do kruhu uspořádáno, nachází dvanáct (12 = 6 + 6, 1 a 2 jsou nejnižší prvočísla) žlutých (respektive asi zlatých) pěticípých hvězd (pentagramů). Nic víc a nic méně.
  Jakýsi zvídavý občan některého ze států Evropské unie se přímo u EU dotázal, co prý znamenají ty hvězdy a proč je jich právě dvanáct? Dostalo se mu prý záhadné pýthické odpovědi, že proto, že dvanáct prý totiž bylo původních kmenů Izraele!! Nic víc a nic méně, na další dotazy už prý žádná odpověď nepřišla. Významný symbol vlajky EU tedy spočívá na jakýchsi někdejších kmenech Izraele. Respektive přesněji na tom, že jakýsi biblický Izrael měl dvanáct synů a stanovil je vůdci po něm následujících kmenů a kmenových území pozdější země Izrealitů. Nebo tak nějak.
  Ale Panna Maria, o kterou v tomto článku vlastně jde, je v plné parádě zobrazována právě s dvanácti zlatými pěticípými hvězdami (pentagramy, nikoli hexagramy) uspořádanými jako svatozář kolem její hlavy! A její plášť, o němž se mnozí domnívají (věří), že má ochrannou moc, je právě středně modrý!!
  Co si o takových koincidencích máme myslet. Symboly, jak opakovaně tvrdí Tomáš Marný, jsou významnější a říkají víc než řeč. A tady jde o velmi významné barevné a tvarové symboly. A ústředním tématem „hymny“ Evropské unie je radost (jmenuje se Óda na radost, verše vytvořil Friedrich Schiller a hudbu Ludwig van Beethoven, oba Němci). Ale Svatá Panna Maria je právě dárkyní radosti, v tom doslovném významu německého slova „die Freude“, což je „radost“, ale ještě spíš „jarost“. Záhady nad záhady.

  • tereza napsal:

   Srovnáváte symboly na panně Marii se symboly Evropské unie. To je v pořádku. EU je sionisticko-fašistický projekt. „Vaše svatá“ panna Maria je, opakuji znova, vatikánsko-jezuitský „projekt“ a je to „přemalovaná a přestrojená“ Artemis (známá také jako Persefona, manželka vládce podsvětí Háda), což byla paralela k bohyni Démétér. Římským pohanským pokračováním této bohyně Artemis je bohyně Diana. V papežském Římě to však již nebyla Diana, ale Marie, na koho se přeneslo kultovní uctívání bohyně podle stejných pohanských zvyků a pravidel.
   Tedy ve zkratce: Artemis/Persefona — Démétér — Diana — Marie

   Mimo jiné, přání na nový rok psané zkratkou PF neznamená pour féliciter, ale PerseFona! Tedy takovému člověku posíláte destruktivní energii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..