Spoločenské zmeny po svetovom reštarte. Život na Zemi 2.0

život sa stane jednotvárnejším, ale udržateľným“

Život ako ho poznáme doteraz bude len spomienkou a to aj pre mnohých súčasníkov. Zmeny, ktoré nastali a vývoj preukázal, že všetky sociálne experimenty, ako príklad socializmus, komunizmus, nacizmus, kapitalizmus či liberalizmus atď. nevyšli. Zmena je život a preto zmeniť budeme musieť všetko!

Spoločenský rozpad na celom svete vedie mnoho jedincov a malé spoločenstvá k bezútešnému stavu. Nikto nevidí pozitívnu budúcnosť a to napriek mediálnej podpore a veľakrát opakovaných lží o tom, ako všetko dobre ide, ako napredujeme a ako sa máme a budeme mať lepšie. To je to čo nám skoro každý deň hovoria politický predstavitelia po celom svete. Teda pokiaľ to tí politici nehovoria len o sebe a svojich blízkych, tak to by naopak bola pravda!

Svet ako taký ide do obdobia veľkej prevratnej zmeny. Zmeny, ktorá sa bude prejavovať na každej úrovni nášho bytia a bude zasahovať až do našej individuality na úroveň myslenia a konania jednotlivca. Bude sa týkať každodenného života a prežitia v tom svete, ktorý nastane po celosvetovom spoločenskom reštarte. „Život 2.0“

Organizačno-spoločenská zmena mala nastať pred koncom milénia. Všetko tomu aj nasvedčoval, že prechod na novú úroveň bytia na planéte zem bude možné uskutočniť hladko a bezproblémovo. Avšak nestalo sa! Napriek revolučným zmenám, ktoré sa odohrali na konci posledných rokov minulého storočia sa nepodarilo zmenu uskutočniť. Zopár skupín a jednotlivcov sa nechcelo vzdať toho z čoho ťažili ich spoločenstvá a rodiny niekoľko storočí. Preto ten úpadok je viditeľný v súčasnosti ešte viacej a zreteľnejšie. Napriek tomu a zmareným šanciam sa môžeme z toho poučiť ešte viacej a lepšie vidieť to čo väčšina nechce a odmieta!

Pripraviť sa na veľké zmeny je v prvom rade na každom z nás, ako na jednotlivcovi! Ak nie sme pripravený na individuálnej úrovni neodkážeme zmeny prejaviť ani na vyššej spoločenskej úrovni. Táto zmena musí ísť so základnej úrovne každého z nás! Svojou zmenou zmeníš všetko ostatné. To prečo je to potrebné si ukážeme neskôr. Kde bude možné pochopiť prečo je táto obeta potrebná pre úspech na vyšších spoločenských úrovniach.

Zmena, ktorá prichádza a nastane bude vyžadovať zmenu na všetkých spoločenských úrovniach. Budeme žiť v zmenených klimatických, ekonomických a spoločenských podmienkach. Budeme mať možnosť žiť „život 2.0“!

Po prečítaní si úvodných viet môže sa zdať, že to nebude až také zložité, a niekto si to môže želať už teraz. Opak je však pravdou. Tieto zmeny prv než prídu si vyžiadajú v niektorých oblastiach až samotný pád na dno a veľmi veľa síl na to sa od neho odraziť a začať žiť po novom v novom zmenenom svete 2.0.

Život 2.0 po oblastiach:

Život: Nový život bude dar. Bude to dar pre otca a matku a pre celú spoločnosť. Nový člen spoločnosti bude ochraňovaný a pripravovaný na plnohodnotný vstup do života v spoločnosti. Bude mu poskytnutá ochrana, zdravotná starostlivosť, vzdelanie a všetko potrebné, aby sa začlenil do spoločnosti ako jej plnohodnotný člen. Začleňovanie bude prebiehať vo fázach, kedy bude pomaličky vracať to čo bolo do neho vkladané. Každý zostane prospešným pre spoločnosť od svojho narodenia až do svojej smrti.

Spoločnosť: Spoločnosť budú tvoriť jednotlivci a rodiny ako funkčné celky tvorby spoločnosti. Budú základom spoločnosti. Väčší počet rodín a jednotlivcov v rámci jedného teritória bude vytvárať funkčné celky, ktoré si budú vyberať svojich zástupcov na jednanie s inými celkami pre fungovanie spoločenstva.

Hospodárstvo: Spoločenstvá budú hospodáriť spoločným vlastníctvom nakoľko zdroje budú obmedzené. Plánovanie a príprava budú integrálnou súčasťou hospodárenia. Budú sa vytvárať len potrebné tovary a služby, k udržaniu spoločenstva a života v ňom. Budú napĺňané individuálne ako aj celospoločenské potreby spoločenstva zabezpečené v požadovanej kvalite a množstve tovarov a služieb.

Ekonomika: Peniaze zaniknú a finančný sektor sa nebude používať. Platby za tovar a služby nebudú. Ekonomika bude fungovať na vzájomnej spolupráci a výmene. Bohatstvo a hromadenie zisku či produktov nebude. Nikto nebude žiť na úkor iného. Materiáli, produkty a služby budú využívane veľmi efektívne. Nikto nebude žiť na dlh, alebo dlh iného. Obmedzené materiálové zdroje budú sledované a ich použitie veľmi vopred plánované. Plytvanie nebude.

Doprava: Doprava bude limitovaná a organizovaná. Zdroje na prepravu budú efektívne rozpočítavané, aby neprišlo k ich premrhaniu z dôvodu neefektívnosti. Doprava bude v prevažnej miere hromadná ako individuálna. Prostriedky dopravy budú zdieľané. Pohonné látky budú prideľované na základe plánovania. Uprednostňované budú úsporné formy a spôsoby prepravy a pohonov. Bude veľký rozvoj individuálnej dopravy na vlastný pohon k čomu budú vytvorené aj vhodné dopravné podmienky.

Školstvo: Učenie a vzdelávanie bude prispôsobené aktuálnej potrebe a potrebe na blízku budúcnosť, tak aby učenie obsiahlo základné vedomosti na prežitie, rozvoj individuálnych schopností a spoločensky prospešných schopnosti a vedomostí. Každý bude mať niekoľko zručností (povolaní), ktorými bude prispievať k chodu spoločnosti. Tieto zručnosti sa budú využívať v rôznom pracovnom čase, ktorý nebude fixovaný ako ten čo poznáme dnes. Využitie bude efektívne a vždy na mieste a v čase potreby. Celoživotné vzdelávanie a učenie sa bude samozrejmosťou. Odovzdávanie skúseností s praxe bude integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiadne zručnosti nebudú vyzdvihované nad iné a tým získavanie iného vyššieho postavenia.

Zdravotníctvo: Bezplatná starostlivosť bude poskytovaná od narodenia až po úmrtie. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná nepretržite. Prístup k liekom bude regulovaný. Včasná diagnostika a prevencia budú základom zdravia. Bezplatné pravidelné konzultácie a seminár k udržiavaniu zdraviu. Lieky budú výskumom preverované a použité len tie efektívne. Nebude konkurencia v poskytovaní lekárskej starostlivosti a farmaceutickom sektore. Prírodná medicína a overené formy uzdravovania budú praktikované ako aj vedecké formy a liečenie. Zdravotné problémy spôsobené závislosťou nebudú vykonávané, keďže budú v rozpore s potrebou individuálnej starostlivosti o svoje zdravie.

Obrana: Na zabezpečení obrany sa budú podieľať všetci členovia spoločnosti. Obrane bude venovaná určitá doba života, ktorá bude viesť k rozvoju individuálnych schopností a daností. Tieto budú neskôr využívané a odovzdávané ďalej. Všetci prejdú všeobecnými vojenskými zručnosťami a tieto budú do určitého roka života pravidelne precvičované na ich zvládnutie v čase potreby. Zúčastňovať sa budú rovnakou mierou muži aj ženy. Formovanie obrany bude od lokálnych po celospoločenské, tak aby sa zabezpečila interoperabilita a schopnosť efektívne zakročiť, kdekoľvek a kedykoľvek. Prostriedky na obranu budú vynakladané efektívne v zmysle potrebnej kapacity a efektivity vynaložených prostriedkov.

Bezpečnosť: Na zabezpečení bezpečnosti sa budú podieľať všetci členovia spoločnosti. Povinnosť bude na individuálnych požiadavkách ako aj na skupinových požiadavkách zabezpečovania poriadku a bezpečnosti v stanovených oblastiach a sektoroch. Každý podstúpi prípravu a bude sa zúčastňovať na pravidelných alebo mimoriadnych školeniach povedomia o bezpečnosti a ochrane. Vyhodnocovanie a informovanie bude pribiehať na pravidelnej báze. Dôležitá bude individuálne ako aj celková pripravenosť na zabezpečovanie pridelených a potrebných úloh.

Spravodlivosť: Spravodlivosť bude vyžadovaná na jednotlivcoch z morálnych princípov žitia. Porušenie bude preverené a súdené prostredníctvom tribunálov. Prehodnotenie bude dané nezávislým skupinám anonymne bez možnosti pridržania sa jednej strane. Výkon trestu bude formou vykonávaný formou práce. Nebude uväznenie bez nič nerobenia. Opakované porušenia budú viesť k vylúčeniu zo spoločnosti. To bude mať v nehostinnom prostredí za následok smrť. Rozsudok smrti môže byť uplatnený v prípade nebezpečnosti proti spoločnosti alebo iným ľudom. Nebudú sudcovia, ktorý by tvorili samostatnú skupinu bez ďalšej práce.

Sociálne zabezpečenie: V každom veku bude o človeka postarané. Nebude ponechaný svojmu osudu. Starostlivosť bude prepracovaná, aby každý človek mal adekvátnu starostlivosť či v mladosti, či v starobe. Nebude penzijný systém, ale celková komplexná starostlivosť. Každý bude pracovať podľa svojich možností a schopností bez ohľadu veku. Jeho prínos pre spoločenstvo bude využívaný každým spôsobom s najvyššou mierou efektivity a prínosu.

Ekológia: Spoločenstvo bude fungovať na efektivite recyklácie. Použite materiálov nebude len dvoj a aj na niekoľko stupňovej recyklácii. Dôraz bude kladený na efekte opravytelnosti a znovu použitia, použitia na rôzne zdroje jedného dielu. Ochrana prírodných zdrojov a obnova zdrojov budú súčasťou dlhodobej stratégie. Plné a efektívne využívanie dostupných zdrojov. Vývoj a náhrada na nižšie zaťaženie ekosystému. Minimálne znečisťovanie alebo jeho úplne vylúčenie.

Záver

Po prečítaní sa môže zdať o celkom uletenú utópiu, ale opak bude pravdou. Ľudia poučený vývojom nebudú chcieť návrat chaosu, anarchie, neistoty a strachu. Preživší si budú vážiť života a šance ktorú dostali. Individualisti, ktorí budú chcieť úpravy a zmeny, aby získali pre seba výhody budú spoločensky vylúčený a bez podpory spoločnosti zaniknú všetky takéto zmeny. Ľudstvo nebude v takých počtoch, ako je tomu dnes a prežitie sa bude rovnať efektivite, ktorú dokážu spoločenstva robiť. Do popredia sa dostanú tie cnosti jednotlivca ako sú statočnosť, odvaha, spravodlivosť, pracovitosť, čestnosť, flexibilita, tolerantnosť a iné. Iné tie, ktoré dokážu spoločnosť udržať pri živote a v chode, tak, aby mohli prežiť v zmenených podmienkach.

život nebude tým čím bol, ale budeme vďačný, že môžeme žiť“

Došlo e-mailem od S.P.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. Ctenar napsal:

  Jako bych četl „komunistický manifest – jak žít“ .
  Dovoluji si upozornit, že takový pokus o vytvoření takové společnosti už tady byl…a bohužel na to lidská rasa není připravena…
  Pokud bude existovat moc peněz, touha ovládat a manipulovat s jinými, lenost, závist, výše uvedený model NENÍ uskutečnitelný. Spíše bych se přiklonil k názoru, že se vrátí doba velkopanstva, faraonu a podobných zmetků.
  Nebezpečí díky přistěhovalecké krizi vyústí v přísnější zákony pro všechny, včetně „ořezání“ svobod z důvodu bezpečnosti. A lidé to budou sami požadovat. Bude se přitvrzovat, aby si ti nejbohatší upevnili moc.
  NWO zdárně pokračuje. První je třeba vytvořit chaos a rozvrátit společnost, stát a postavit lidi proti sobě. To se právě děje. Vytvořený chaos bude mnohem snazší ovládnout hrubou silou a budou nastoleny tvrdé zákony. Tyto zákony nebudou pro nic jiného, pouze pro legální likvidaci všech oponentů NWO.
  Tak bude budoucnost podle dosavadních indicií…nepokoje, nejsou znaky lepší budoucnosti, ale pouze probíhající naplánované NWO…

 2. jirik napsal:

  Zdroj – došlo emailem – důvěryhodnost bez komentu….
  pár poznámek
  *Peniaze zaniknú a finančný sektor sa nebude používať.* – jasný už vidím jak se ruší banky…….

  *Bezplatná starostlivosť bude poskytovaná od narodenia až po úmrtie.* – tohle koliduje z čipováním lidí, přes čip pak člověka můžou kdykoliv *vypnout*

 3. Bogena napsal:

  FUJ – ja sa mám učiť narábať so zbraňou ?

 4. rado napsal:

  Agenda 2030, tam to vse ocividne zatim smeruje 🙁

 5. jirik napsal:

  Benzín za pár korun
  Jedinečnou technologii, jak vyrobit palivo z obyčejného odpadu, vypracovala skupina ruských vědců v roce 2012. Přístroj je schopen zpracovat prakticky vše – plast, dřevo, papír, organický odpad – na analog benzínu v objemech, které stačí k vytápění vícepodlažního domu.
  Pokud by se takový „ďábelský“ přístroj začal masově vyrábět, zbavil by lidstvo věčných problémů s gigantickými skládkami odpadů a odpadkových ostrovů plovoucích v oceánech. Tady ji máme, cestu k záchraně lidstva a přírody před odpadkovou apokalypsou! Jen vzít a použít!
  Jenže světová elita nemá vytvoření rozumného ekologického a ekonomického společenství v plánu. Obraz lidstva jako globálního parazita se nám již dávno vtlouká do hlav; a dělá se to proto, aby se uzákonila světová politika postupné radikální redukce populace Země.
  https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2018/09/technologie-ktere-nam-nedovoli-pouzivat.html?m=1

  • Vojtěch Šperka napsal:

   U těchto technologií vidím jako schůdnou cestu tyto technologie rozpracovat tak, aby daný přístroj mohl vyrobit bezlicencne .šikovný kutil a využít pro sebe a svoji rodinu. Vzhledem k odporu elit masová výroba zatím nepřichází v uvahu
   ,

 6. Pustovník napsal:

  Neviem si predstaviť, aby sa 1% chazarskej elity len tak jednoducho vzdala vlády nad svetom. Preto, aj keď sa s týmto článkom stotožňujem, ho považujem za utópiu.

 7. Dastin napsal:

  Autor je asi odchovancem VUMLu, uplny marxismus-leninizmus, tedy chazariat……..

 8. Dave napsal:

  Mozna to tak jednou bude, mozna ne. Kazdopadne bezcennejsi a tupejsi, nic nerikajici clanek jsem dlouho necetl. Je dobry jako pohadka na dobrou noc pro snilky, nebo lidi, co chteji slyset, ze vsechno bude dobre bez nejakeho pricineni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.