Tajemství zaváté sněhem… (5)

Poruším dnes své pravidlo, že žádný zdroj by neměl být citován opakovaně a krátce za sebou a ještě jednou, hned v úvodu, udělím slovo generál plukovníku Leonidu Ivašovovi. Proč? Protože pan Ivašov mi mluví z duše! Protože ruské zdroje na téma, před lidstvem úzkostlivě skrývaných tajemství, se pro mne stávají stále více a více hodnověrnými. Protože v pozadí jejich sdělení necítím jen šustění a šumění bankovek, ale osobní zainteresovanost a odhodlání jít za pravdou.

A také… takovou tu naši slovanskou přímočarost, srdečnost a emotivnost, byť pro některé může někdy působit jako naivita. Jak už jsem mnohokráte v některých svých komentářích sdělil, nebude to západní konspirace, mnohdy zapletená do sítí svých vlád a molochových fint a úskoků, nýbrž Rusové, kdo lidstvu znovu odkryje klíčové pravdy o jeho původu, minulosti i úloze v rámci onoho velkolepého, nebeského KOLA a ohňostroje prožívání a poznávání. Ano, všichni jsme omylní, to je pro nás přirozené, pokud však své přesvědčení nevyměníme za hromádku bankovek a všelijakého krátkodechého prospěchu, pravdu nakonec nemineme! Tedy ještě jednou Leonid Gregorjevič Ivašov:

Tajemství zaváté sněhem… (4)

Tajemství zaváté sněhem (3)

Tajemství zaváté sněhem… (2)

Tajemství zaváté sněhem

Když se člověk dostává hlouběji a hlouběji do historie vývoje lidské civilizace a zabývá se osudy kvetoucích kultur v dávné minulosti, které zmizely v nebytí, začnou ho napadat zajímavé myšlenky. Jestliže se v archívech nachází dokumenty, dříve označené jako přísně tajné – o věcech, které byly starověkým „nevzdělancům“ jasné a my dokážeme stěží pochopit jejich podstatu, naskýtá se otázka, jak to mohli naši vzdálení předci tak lehce používat. Je potřeba zdůraznit, že se nejednalo o výkvět národa, ale o obyčejného člověka.

Pokud se například zamyslíme nad egyptskými a jinými pyramidami – před tisíci let je budovali po celé planetě. Můžeme je najít v Americe, v Číně, v jihovýchodní Asii, na severu a pravděpodobně i v Antarktidě. A my, údajně s daleko nejrozvinutějšími možnostmi (vrchol civilizace), nemůžeme stále rozluštit, jak byly postaveny a jaký byl účel jejich použití. A takových záhad jsou desítky tisíc. To přece ale není možné, že by se dochovaly pouze artefakty a jejich účel a technologie by nenávratně zmizely. Ve skutečnosti ty znalosti existují, i když třeba pouze v kouscích. Nad mnohými z těchto fragmentů pracují velmi lopotně mnozí vědci a snaží se „vystavět“ určitý logický a vědecký systém vzniku vesmíru, vývoje naší planety a lidské civilizace.

Čas od času vyplouvají na povrch neuvěřitelné senzace, které oficiální vědu vedou do slepé uličky. Ti, kdo hledají pravdu, to nikdy neměli jednoduché. V každém období dějin různých říší a vládců a s nimi provázanými „inkvizicemi“ končili hledající a nacházející na hranici nebo na špalku. Dějiny se přepisovaly, dokumenty a důkazy byly zničeny.

K ničení artefaktů a i staveb z dávných časů docházelo možná zčásti z nevědomosti a hlouposti, jindy z čiré vypočítavosti a za odměnu. Rád bych ale zdůraznil, že se to začalo odehrávat již ve velmi vzdálených dobách. Nicméně, v opravdu velkém měřítku probíhá utajování starých vědomostí v dnešní době různými současnými podobami moci. Artefakty jsou skrývány na těch nejzabezpečenějších místech, aby je, nedej bože, někdo nenašel. Proč?   

Vypadá to, že kdosi z lidské rasy nějakým způsobem a z nepochopitelných důvodů lživě popsal vše, co nás obklopuje, a i nás samotné. Tyto základní nepravdy jsou pečlivě „opatrovány“, podporovány, v různých formách předkládány veřejnosti a tím se vytváří definitivně (pro většinu) změněná historie lidstva a každého národa. Na všechna tato tvrzení je vynakládáno nemalé množství finančních prostředků, jsou zakládány různé fondy a práce pro ně je náležitě odměňována.

A protože my, a naši předci do sedmé generace před námi, jsme neznali a neznáme své skutečné dějiny, máme problémy s pochopením účelu své existence, svého původu a je pro nás těžké porozumět světu kolem nás a Vesmíru. Je možné, že jsou chybně nastavené metody výzkumu a chápání, protože neodpovídají původnímu uspořádání světa. V tom případě by věda nezkoumala skutečný svět, ale určitý druh iluze. Pokud by tomu tak opravdu bylo, znamenalo by to, že lidská společnost byla vybudována a žije v „nesprávném světonázorovém prostoru“.

Faktem je, že falzifikace naší historie nikdy neprobíhala a neprobíhá z důvodu něčí nevědomosti nebo omylu, ale v plném souladu se záměrným klamáním a parazitické manipulace. Připomeňme si pyramidu moci. Hlavní síly parazitické moci jsou soustředěny v oblasti Washingtonu D. C., Londýnské City a Vatikánu. V žádném z těchto míst se ale ta skutečná moc nenachází.

A právě na příkaz „této elity“ jsou před námi skrývány nejstarší původní písemné dokumenty a nesčíslné artefakty, které rozhodně nemohou být zařazeny do oficiální historie. Znovu připomínám, že za tímto účelem jsou vydělovány opravdu velké finanční obnosy – pro zrádce lidstva.

A rozhodně ne všechno, co bylo v dávných knihovnách Egypta, Pergamonu, Byzancie a v dalších, je navždy ztraceno (zničeno požáry nebo dobyvateli). Velká část těchto sbírek – starověkých dokumentů a knih, se dnes nachází v několika poschodích archívů Vatikánu, které jsou ukryty před zraky lidstva a slouží vládnoucím elitám. Nastane ale doba, kdy tento „monopol“ na vědomosti bude rozmetán a přestane existovat.“

Ano, přesně tak! Podvodná, zotročující iluze! Počínaje okamžikem narození a uzavřeno ve chvíli, kdy se nad námi zaklapne víko rakve! Především pak podstrčený, základní, generační stereotyp, který se již pevně stal součástí naší genetické výbavy, tedy přesvědčení o tom, že smyslem lidského života je vzájemný boj a vlastnění a že v životě vyhrává pouze ten, kdo je agresivnější, silnější a  bezohlednější. Tedy iluze, jíž nám rafinovaně podstrčil zloděj všech zlodějů, který si přivlastnil dědictví, jež mělo být majetkem celého lidstva a skrze tento svůj zásadní, informační předstih s námi po generace mistrně manipuluje ku prospěchu svému. Tedy, paradoxně, i on, v rámci své vlastní iluze, ke svému pozdějšímu, ale o to hlubšímu pádu! Ale vraťme se k našemu původnímu tématu a tím dnes budou vyspělé nacistické technologie, tedy jejich létající talíře Haunebu, které jakoby se náhle v průběhu třicátých let minulého století zjevily ze zcela jiné časové roviny a zásadním způsobem překročily technologickou a vědomostní úroveň tehdejší doby.

Jak již nás upozornil generál plukovník Ivašov, naprostá většina našeho všelidského, historického a s tím i duchovního a technologického odkazu a dědictví, byla před námi skryta a naopak zneužita proti nám a našemu dalšímu vývoji. Především pak Vatikán hraje v této podlé hře proti lidstvu podstatnou roli, a to i s ohledem na zneužití duchovních, biblických kořenů, na jejichž základě vystavěl svou moc. Nicméně, ne vše se podařilo, dík obyčejné lidské statečnosti, zcela skrýt. A tak se z nejrůznějších zdrojů tu a tam dozvídáme, že se vznášedla, v podobě oněch létajících talířů, ale i v podobě doutníkových a dalších rozmanitých tvarů, proháněla nad naší Matkou Zemí již tisíce let před tím, než se to podařilo z naší historické paměti vymazat. A nejednalo se jen o mimozemské dopravní prostředky, ale i ty, které vlastnili a užívali naši pozemští prapra…předci. A z toho mála, co nám, veřejnosti, zůstalo, se nejedná jen o objekty vyobrazené na egyptských a jihoamerických pyramidách, jejichž výjimečné aerodynamické vlastnosti byly již ověřeny praktickou rekonstrukcí, ale rovněž tak o objekty, pocházející z opačné části naší Země, tedy starověké Indie. A tam je tehdy nenazývali Hauneburg – Gerät, RFZ (Rundflugzeug V), VRIL (I – Jäger, II – Zerstörer, III, IV, V, VI, VII – Geist), Andromeda Gerät (jakási mateřská loď, schopná přepravovat několik strojů menšího typu VRIL a jeden rozměrnější typu Haunebu), Haunebu (I, II –  Dornier Stratosphären Flugzeug, III – Ostara – německá bohyně východu, IV) nebo die Glocke – Zvon (schopné samostatného pohybu, ale využíváno jako pohonná jednotka, skalární zbraň či k přeměně prvků, například k výrobě obohaceného uranu U233), ale Vimány. A tady se nám, podřadnému plebsu, předurčenému k otroctví a vzájemné nenávisti, naskýtá střípek prastaré informace, kterou Velký Bratr nestihl ukrýt do svého archivu a uzamknout na sto západů. A tím naším střípkem je starověký védský spis Vimanika Shastra.

Stáří původních zdrojů staroindických, védských textů bývá tamějšími duchovními autoritami datováno až k hranici 30-ti tisíc let, rozhodně však ještě před velkou zemskou potopou, kterou datují do období před 11 500 lety. Jedná se o specifické náboženské zdroje z dob, kdy ˝bohové˝ z masa a kostí sestoupili ve svých létacích strojích z nebes, chodili mezi lidmi, předávali jim své znalosti a prožívali zde své životy. Tyto texty se v minulosti předávaly mezi zasvěcenými ústní formou z pokolení na pokolení, ale byly i skrytě archivovány v písemné podobě. Jako jedno z míst, kde jsou tyto nejstarší texty ukryty, bývá uváděn právě Tibet! Nutno dodat, že se v nich, vyjma mýtických legend, mnohdy z různých stran potvrzovaných našimi archeologickými nálezy, řeší i velmi praktické a technické otázky, počínaje zdravovědou, přes stavební materiály, výrobu speciálních slitin až po náročné, fyzikální (věda o atomech) a technické otázky a nejrůznější technická zařízení. Uvádí se, že doposud bylo veřejně publikováno asi jen 10% procent těchto textů. Pokud jde o vznášedla a diskolety starověkých ˝bohů˝, jejich popisy nalezneme v celé řadě védských spisů (Vishnu Purana, Samarangana Sutradhara, Bharadwaja, Rigveda), nicméně tím v tomto směru nejznámějším a nejdetailnějším, staroindickým textem je doposud bezesporu text Vimanika Shastra (Vaimanika Sastra). Vimanika Shastra je 40. svazkem ztraceného spisu „Vše o strojích“, který na základě pramenů staroindické vědy sepsal Maharaši Bharavádže.

Tento text bývá někdy prezentován jako letecký a technický manuál pro piloty starověkých vzdušných a kosmických plavidel. Jak již bylo uvedeno, řada prastarých védských textů se v minulosti, z důvodu utajení, předávala ústní formou. Text Vimanika Shastra byl diktován významným indickým učencem Subarajou Sastou v letech 1918 – 1923. V roce 1973 byl pak rukopis přeložen ze sanskrtu do angličtiny G.R.Josyerem. Překlad byl určen výhradně elitě a až v r.1980 byl objeven v Královské knihovně Baroda v Indii. V roce 1991 byl pak vydán v USA. Jen pro představu několik citací názvů jednotlivých částí z 2. verše tohoto díla: “ 1. Jak stavět nezničitelné létající stroje 2. Znalost pohonných sil 3. Znalost stavby různých létajících strojů 4. Jak poznat a jak se vyhnout nebezpečným vzdušným vírům, které mohou letadlo ohrozit 5. Jak učinit letadlo neviditelné v „temné složce“ slunečních paprsků. (Užívalo se v leteckých soubojích) 6. Jak vytvářet maskování letadla za použití elektřiny a síly větru 7. Jak učinit letadlo neviditelným zahalením do oblaku 8.

Jak ochromit nepřátelské letadlo silou čerpanou z ovzduší 9. Zviditelnění všeho před letadlem použitím zvláštního světelného paprsku 10. Jak stáhnout části letadla, letícího plnou rychlosti s roztaženými křídly, pomocí 7. vypínače v letadle 11. Jak vhodně roztáhnout letové plochy pomocí vypínače v 11. oddíle letadla, dostane-li se do víru 12. Jak opticky, za použití zvláštního kouře z oleje, změnit tvar letadla, aby nahánělo hrůzu… 14. Jak učinit, aby se vimána zdála pokryta květinami a šperky 15. Jak vytvářet záři jako slunce 16. Jak způsobit v poledne nejhlubší noc “   Uvedené citace uvádím pouze pro představu, pokud máte zájem, zde zdroj.  Tady bych jen již připomenul, že postupně od roku 1923 byly na základě textu Vimanika Shastra vyrobeny a testovány modely starověkých vimán, kdy byly potvrzeny jejich výjimečné aerodynamické vlastnosti.

Ale vraťme se k našemu původnímu tématu a uveďme si, kde se starověká technologie setkává s oněmi nacistickými UFO, o nichž jsem přesvědčen, že nebyly výsledkem geniality jejich německých výrobců, ale v prvé řadě objevením a přivlastněním si starověkých technologií. Například v textu Samarangana Sutradhara je jako pohon oněch vimán uváděn motor využívající rtuť vířící ve víru, při čemž součástí pohonu byla i elektřina. Během druhé světové války spojenci potopily, a to v oblasti Antarktidy, německé ponorky, na jejichž palubě bylo následně nalezeno značné množství rtuti. Například německá ponorka U-859, potopená 23. září 1944, na jejíž palubě bylo nalezeno 33 tun rtuti ve skleněných lahvích, uložených ve vodotěsných cínových bednách.  Vznikly dohady a nikdo tehdy neuměl vysvětlit, k čemu by Němci potřebovali takové množství rtuti, neboť tehdy pro ni v tomto rozsahu nebylo žádné využití. A byla to právě rtuť, jak uvádějí přeživší svědci, kterou nacisté v projektu Thor (zařízení die Glocke – Zvon) pod vedením  prof. Dr. Walthera Gerlacha (v r.1943 nositel Nobelovy ceny) používali jako základní médium ve spojení s elektrickými výboji k vývoji pohonu svých Haunebu, ale i k získávání obohaceného uranu 233. A za tímto účelem jí potřebovali výjimečné množství.

V předchozím textu připomněli nasazení a náklady, které vynaložil jak někdejší SSSR (Blumkinova expedice), tak nacisté ke svým výpravám do Tibetu a hledání tam ukrytých starověkých technologií. Zmínili jsme, že takové náklady se nevynakládají, pokud není předpokládán výrazný výsledek. Pokud jde o Tibet a jeho skrytá tajemství, rovněž například Čína získala před několika lety ve Lhase dokumenty psané sanskrtem. Texty byly následně předány k překladu Chandrigarhské univerzitě. I jejich překladatelka Dr. Ruth Reyna později uvedla, že texty obsahují návod na stavbu mezihvězdné lodi …

A ještě jedna moje, čistě soukromá, poznámka k Tibetu a duchovnosti jeho církevních autorit. K těm bývá z naší západní strany často vzhlíženo jako k čemusi duchovně zcela mimořádnému. Nicméně, pokud byly jeho autority skutečně tak duchovně na výši a vědoucí, otázkou pak zůstává, že jim po celou válku nevadila spolupráce s nacistickým Německem. Ze svých vědoucích, duchovních výšin přece musely předpokládat, k čemu to povede!

(pokračování příště)

autor: Zdeněk Bálek

 


Zdroj: 1

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

3
Komentujte

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
octomanikarmagjirik Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
jirik
Host
jirik

Pilot ukrajinskej stíhačky Su-25, podozrievaný zo zostrelenia malajzijského Boeingu, spáchal samovraždu V juhoukrajinskom Nikolajeve bolo identifikované mŕtve telo 29-ročného riaditeľa miestneho letiska Vladislava Vološina. Podľa predbežných informácií z ukrajinských médií bola jeho smrť dôsledkom samovraždy strelou do hrude z pištole „Makarov. Ukrajinskí vyšetrovatelia vraj nevylučujú ani prípadné cudzie zavinenie. Podľa oznámenia hlavnej správy miestnej polície nikolajevskej oblasti boli v čase výstrelu v byte prítomní všetci najbližší rodinní príslušníci Vladislava Vološina. Smrť Vladislava Vološina okamžite oživila špekulácie o jeho úlohe v zostrelení malajzijského civilného lietadla (linka MH-17) v ukrajinskom vzdušnom priestore, ku ktorému došlo 17. júla 2014, pričom zahynulo všetkých 298… Číst vice »

armag
Host
armag

Kdyby jste se o Tibet trochu zajímal, tak byste věděl, že špičky tibetského budhismu utekly do sousedních zemí, tzn., věděli, co se bude dít. A ti, co tam zůstali věděli, že budou zničeni, alespoň se pokusili zachovat části svého prastarého učení. A aspoň nám stále neomílají dokolečka, jak je život fajn a přitom běží naplno krize, kdy na Ostravsku spousta firem jede na snížený výkon, ale vy nám tady budete stále tisknout články o tom, jak zmizí všude chudoba a blíží se blahobyt. Ano blíží se blahobyt pro několik bankovních jestřábů, kterým spadnou do klína záruky za nesplacené hypotéky. Tak… Číst vice »

octomanik
Host

Odkazy vedou na italské zdroje….. připravovaný dokument o geoinženýringu “VERSO UN CLIMA ARTIFICIALE …” http://www.nogeoingegneria.com/librifilms/film-verso-un-clima-artificiale/ Smlouva o rozpuštění arktidy FINAL WARMING 1974: Rosalie Bertell píše: „V rámci dohod o Vladivostoku se Spojené státy a Sovětský svaz společně rozhodli rozpustit ledový list Arktidy. Toto není registrovaná bilaterální dohoda OSN, takže se nikdy nestala přístupnou těm, kteří – později – byli upozorněni rychlým tavením ledu a sněhu a situací ledních medvědů, která vyplynula. Pro veřejnost se tání polární ledové čepičky stává silným a znepokojivým signálem změny klimatu, tak silným, že ve Spojených státech musely média nikdy mluvit o ledních medvídcích! Kvůli vojenskému… Číst vice »