VIDEO: Děsivý experiment Dr. Calhouna ze 60. let odhaluje “autoregulus” populační exploze, proti kterému neexistuje obrana. Bílá rasa kopíruje experiment vědce a jeho hordy bílých myší!

V první řadě bych chtěl poděkovat panu Pavlovi, který mi do redakce zaslal odkaz na zcela zásadní video, které mnoha lidem otevře oči, někteří budou zvracet, jiní informace zavrhnou, ale AE News je server, který má otevírat bolestivá témata, i když to jsou témata, která nevěští nic dobrého pro naši civilizaci. V tomto článku naváži na včerejší článek, který mnozí nepochopili a dokonce jsem zde zaregistroval i jakési náznaky a obvinění, že snad fandím migraci. Nevím, jestli jsou projevy dyslexie a nechápání psaného textu už tak rozšířené, ale jestli o něčem píšu, jsou to popisy procesů a myšlenkových úvah druhé strany, elit, proč činí kroky, které činí. To není jejich obhajoba, to je studium a prezentace procesů.

Všechno, co se děje okolo nás v prostoru bílé rasy a západní civilizace, je projevem degenerativního účinku vlastní post-evoluční fáze. Problém s degenerací rasy nemá nic společného se vzděláním nebo inteligencí. Degenerace genomu je nepodmíněný proces. V diskusi jsem spatřil, že lidé toto staví na stejnou úroveň. To je brutální chyba a omyl. Vzdělání západní společnosti, ani inteligenční kvocient (IQ) nemají vliv na procesy degenerace a úpadku rasy, populace nebo celé civilizace. Připravil jsem tudíž druhou část článku, ve kterém budu čerpat z kapitoly IX. Syndikátu. Video, které jsem opatřil českým překladem nahoře, je součástí politiky a procesů Syndikátu popsaných až v kapitole XX. – Autoregulus populace Země. Uvedu jen základ, zlomek. Více nemohu.

Dr. John B. Calhoun

Na samém počátku výzkumu projevů zvyšování populace a dopadů na genetiku byl Dr. John B. Calhoun [1]. Jeho jméno si dobře zapamatujte, protože je hlavním architektem procesů antipopulačních opatření na planetě Zemi, kterou převzala OSN v roce 1980 v tzv. Memorandu o populační politice v globálním světě. Dr. Calhoun provedl v roce 1960 nevídaný experiment na Institutu národního zdraví ve Washingtonu D.C. s cílem zjištění následků neřízené populace. K experimentu s názvem “Myší utopie”použil kolonii několika bílých myší, které během několika let trvajícího experimentu přerostly do téměř třítisícového stáda. Celá populace nakonec vymřela, přestože po celou dobu měla dostatek přísunu potravy, vody, populace neměla přenosné choroby a nebyla vystavena predátorům. Populace záhadně a samovolně přesto vymřela. Postaral se o to mechanismus, který v dokumentu není popsán a pojmenován, ale je uveden v kapitole XIX. Syndikátu. Za vymřením populace myší stojí genomický “autoregulus”.

Křivka Dr. Calhouna a fáze každé populace

Než budete pokračovat ve čtení dále, zhlédněte nejprve video nahoře, protože v dalších odstavcích budu na video odkazovat. Každá populace, rasa, civilizace prochází několika stádii. Je jedno, jestli jde o populaci zvířat nebo lidí, systém autoregulus funguje pro všechny stejně. V první fázi bojuje malá populace o své přežití. Zakládá svá obydlí a zdroje jsou k dostupnosti zdarma, a to podle pravidla, že kdo dříve přijde, ten dříve bere. V této fázi civilizace převládá spolupráce, tažení za společný provaz. Jakmile je první fáze překonána, nastupuje období růstu, vykořisťování zdrojů. Populace raketově roste, protože větší počty populace znamenají větší sílu a v přírodě větší síla znamená větší šance na přežití. Tato fáze trvá obvykle velmi dlouho, než se proces růstu populace zničehonic zastaví. Spouštěcím mechanismem zastavení růstu je nedostatek životního prostoru.

Populační křivka dosáhla fáze Rovnováhy. Na konci této fáze se nachází nejen bílá myš

V této fázi nastává období tzv. rovnováhy, kdy populace neroste a zůstává konstantní. Vznikají však patologické projevy, které normálně v regulované populaci nejsou. Přestože všechny myši měly dostatek potravin i při populaci více než 3.000 myší, přestože měly všechny myši stejné příbytky, začaly se projevovat podivné patologické projevy a začala vznikat v části myší populace oddělená skupina myší, která se řídila davovým efektem. Davový jev je dodnes neprozkoumaný fenomén, jeho vznik a mechanika řízení se nejvíce podobá roji včel, ovšem davový jev je pro populaci a systémy řízení naprostou katastrofou. V takové chvíli selhávají autority, úřady, vlády, nikdo je už neposlouchá, populace se řídí davovým jevem. Při experimentu Dr. Calhouna byl tento jev zcela jednoznačně vypozorován. Spolu s davovým jevem se úzce váže agresivita. Dav je řízen touhou ničit a zabíjet. Pozor, stále mluvím o myších, ještě ne o lidech. Během této fáze myši řízené davovým jevem napadají ostatní myši a okusují jim ocasy. V pozdější fázi davový jev pohlcuje celou populaci a myši se rvou všechny mezi sebou. A to přesto, že mají dostatek žrádla, pití, zdravotní péče a vlastní příbytky.

Podivné poznatky z Calhounova experimentu

V této děsivé fázi se ale něco stane. Samice ztrácí libido. Přestože mají všeho dostatek, myši se stávají neplodnými. V pozdější fázi myši aktivně bojují a nepouští k sobě partnery. Populace se drží na setrvalé úrovni, ale začíná docházet k podivným a samovolným genetickým poruchám, které nemají nic společného se zamořením, se smogem, s chemickými látkami, radiací, očkováním, jedy v potravě, hormony ve vodě. Ke změně genetické výbavy dochází najednou a spontánně. Tento proces se nazývá “autoregulus” a více informací o jeho funkci a systému odhalím ve chvíli, kdy přijde vhodný čas a čtenářům se rozšíří obzor vnímání pro pochopení vyšších kapitol Syndikátu. Autoregulus je laicky řečeno psychosomatický spouštěč degenerace genomu, který je ovšem spouštěn hromadně na podobném principu jako davový jev nebo včelí roj. Proces nespustíte sami o své vůli. Stejně tak se mu ale nevyhnete.

Myší utopie, velká voliéra pro myši. Detaily vnitřku voliéry.

Ve fázi rovnováhy se začnou v populaci rodit mladí potomci, kteří když začnou vyrůstat, jejich chování je podivné. Věnují veškerou svou péči vzhledu, své kráse, hygieně, aby dobře vypadali, týká se to hlavně samců, nestarají se o sex s druhým pohlavím, hrají si a choulí se s ostatními samci.Homosexualita je na světě. Starají se jen o svou čistotu, srst, krásu, jídlo a spaní. Nebojují s ostatními samci, boji se vyhýbají. Když na ně někdo zaútočí, neumí se s takovou situací vyrovnat. Jsou poražení, vyhnáni na okraj životního prostoru. Přestože vypadají krásně a mají bystré oči, ve skutečnosti jsou hloupí a již jsou zdegenerovaní. Neumí se bránit, nemají zájem se množit s opačným pohlavím. Vyhledávají homosexualitu anebo asexualitu (nezájem o sex jako takový s kýmkoliv). Proces rození takových jedinců je spontánní, zvyšuje se počet takovýchto jedinců geometrickou řadou. Není to způsobeno chemií, očkováním, potravou, ničím. Je to autoregulus.

Degenerace nastává náhle, skokově, veřejně neznámým spouštěčem

Nakonec nastává poslední fáze, perioda vymírání. Jedinci nedokáží spolu komunikovat jeden na jednoho, i když sedí vedle sebe. Neumí si obrazně nic říct. Přímá komunikace je znemožněna. Navazování vztahů je zničeno. Reprodukce je zničena. Zdevastovaná obrovská populace tisíců myší vymírá. Nepřežije ani jedna jediná. Autoregulus zlikvidoval celou populaci. Sepnutí funkce autoregulus v genomu lidské populace je nepodmíněný jev, jak dokázal pokus Dr. Calhouna. Populace myší vymřela, přestože měla všechny zdroje k dispozici a podmínky k životu a naprosto zdravou stravu a prostředí. Genetické změny nastartované v myších však vedly nejprve k degeneraci rasy, k raketovému nárůstu homosexuality a asexuality, k projevům zženštilosti, k projevům toho, čemu říkáme “šampónci” v mužské populaci, nebo k tomu, co označujeme za nagelované metrosexuály. Jsou to projevy single života, nezájmu o rodinu, úpadek zájmu o tradiční rodinu, poklesy porodnosti, ztráta libida. Všechno, co probíhá v bílé civilizaci nyní, to je konečná fáze Rovnováhy popsaná v experimentu Dr. Calhouna.

Poslední fáze Calhounovy křivky je děsivě strmá směrem dolů. Celá populace vymírá v poslední fázi na následky degenerace závratnou rychlostí.

Bílá rasa je za zenitem svého populačního růstu, doba exploitace (vykořisťování zdrojů) skončila a celá bílá rasa se nyní nachází ve fázi Rovnováhy popsané v experimentu. V bílé rase probíhají všechny procesy, které v experimentu Dr. Calhoun zaznamenal na myších. Obrovský nárůst homosexuality v bílé rase, úpadek tradiční rodiny, nezájem žen o rození dostatku dětí, neschopnost bílé rasy bránit se útokům cizinců a nepřátel, starost bílé rasy o svoji krásu, hygienu, půvab, zatímco po ulicích Evropy se prohání islámské hrozby. Evropští politici tak chtějí na 5. prioritě řízení zánik bílé rasy zastavit tím, že zkříží genom bílého člověka s Arabem a Afričanem. Tím, že bílá rasa zchudne, přestane pociťovat dostatek, přestane tolik spotřebovávat, začne bojovat o přežití a tím nedojde k nastartování autoregulus likvidace a hlavně nedojde ke spuštění davového jevu. Calhounova teorie ukázala, že kdyby myší populaci postihla chudoba, donutilo by je to starat se o vlastní přežití a projevy zdrojové nouze by zabránily degeneraci a spuštění procesu autoregulus.

Degenerace nastává bez ohledu na dostatek zdrojů, zdraví, potravy i prostředí! A to je převratný fakt! Nedostatek zdrojů naopak může spuštění autoregulus procesu zabránit

Nedostatek zdrojů sníží populaci automaticky, myši nebudou vrhat tolik potomků, stejně tak člověk. Populace tak bude regulována ekonomicky a migračně, a proto nedojde ke spuštění autoregulus genetického procesu, který nelze zastavit, jakmile je nastartován. Takto zanikly na této Zemi v dávné historii desítky vyspělých civilizací během pouhých několika stovek let, jak dokládá kapitola XXXVI. Syndikátu a není to veselé čtení. Tímto odhalením asi vnesu zmatek a chaos do hlav mnoha čtenářů, kteří teď budou procesy globalizace najednou spatřovat jako procesy záchrany bílé rasy a přežití. V podstatě ano, jde o záchranu.

Ale nejde o záchranu bílých lidí pro jejich dobro, ale o záchranu goyos pro potřeby progos, o záchranu otroků pro práci židů, správců planety Země, protože bílá rasa je pro porgos rasou pracovně-intelektuální a její úlohu nemohou nahradit Arabové, ani Černoši, ani Asiaté, protože ti mají jen roli agrokulturní a manufakturní. Dostatek zdrojů západní civilizace, dostatek jídla, které se vyhazuje do popelnic, dostatek zábavy, dostatek zdravotní péče vede k agresi bílé rasy, k válkám, k epizodickým potřebám bojovat, válčit a k procesu aktivace autoregulus mechanismu degenerace a zániku rasy. Na modelu USA to vidíme asi nejlépe.

Vnitřek Myší utopie a Dr. Calhoun uvnitř.

Ministr financí Německa, který vloni varoval, že nám (bílé rase) hrozí degenerace [2], se prořekl. Neměl to říkat nahlas a do médií, protože tato informace je Syndikátem úzkostlivě tajena. Spuštění procesu “autoregulus” již ale stejně bylo zahájeno. Elity chystají útěk z planety Země, přechod k elektřině do aut, přesunutí použití veškeré dostupné ropy pro potřeby raketových paliv a osidlování cizích těles, to jsou všechno důsledky nastartovaného zániku bílé rasy na Zemi. Bez bílého člověka se planeta technologicky propadne do pravěku, ve kterém se Země beztak nacházela před příchodem Syndikátu. Pro hrstku z nás existuje záchrana. Enklávy bezpečí, o kterých budu hovořit v pátek na SvR. Ochrana 1. a 2. kruhu. Ochrana části národa, který se nám povede probudit k národní obrodě, k ochraně rodiny, k prosazování střídmosti, úspor, omezení zadlužení, které podporuje spotřebu a procesy vedoucí k degeneraci. Naše naděje spočívá ve schopnosti čelit realitě, ve schopnosti přiznat si hrozbu. Spočívá ve schopnosti uvědomit si, k jakým procesům okolo nás dochází. Okolo nás, bílých myší. Na toto téma zazní více informací v pátek od 19:00 hodin na Svobodném rádiu.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

 

zdroj: 1

Mohlo by se vám líbit...

Komentujte

13 Komentáře zapnuto "VIDEO: Děsivý experiment Dr. Calhouna ze 60. let odhaluje “autoregulus” populační exploze, proti kterému neexistuje obrana. Bílá rasa kopíruje experiment vědce a jeho hordy bílých myší!"

avatar
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Zdena
Host

Myslim, ze to je normalni cyklus u zivocisne populace a neda se zmenit, pouze, kdyz to pochopime, tak se muze tento cyklus prodlouzit.

Zina
Host

Milý příteli,my se žádné degenerace bát nemusíme,volební program našich milých stran hovoří za vše,určitě se jako prasátka v žitě mít nebudem a maximálně můžeme zblbnout z těch tupých blábolů v televizi.Zina

jirik
Host
jirik

Spousta lidí vágně chápe, že Americká psychiatrická asociace (APA) si vymýšlí nemoci, neboť pokračuje s rozšiřováním nových problémů v jejich DSM, či Diagnostickém a statistickém manuálu duševních nemocí. Nedávno otec ADHD (hyperaktivní poruchy pozornosti) oznámil, několik měsíců před svoji smrtí, že …“ADHD je prvotřídním příkladem fiktivní nemoci“. Po dovršení 87 let americký psychiatr, dr. Leon Eisenberg, přišel s tímto výrokem v německém týdeníku Spiegel, 2. února 2012. O sedm měsíců později zemřel. Očividně se rozhodl kápnout božskou a přiznat se, než se odebere z tohoto světa.
http://www.rukojmi.cz/clanky/veda-a-technika/3958-sokujici-zpoved-predniho-psychiatra-pomahal-jsem-vymyslet-adhd-jakozto-nemoc

CZK
Host
Jsem trochu rozpačitý z toho, jak z jednoho pokusu s „myšmama“ může někdo podepřít tu teorii o křížení ras světové populace a taky jejich přesidlování. Věda se již tolikrát mýlila, že normálně myslící tvor musí tuto teorii odložit jako neupotřebitelnou. Jako příklad uvedu např. vynález DDT. Vynálezce za něj dostal Nobelovu cenu, dnes je to nezničitelný jed pro všechny živé tvory. Nebo se třeba podívejme na vymyšlené důvody globálního oteplování. Jsou to nesmysly a přesto to skoro všichni opakují jako mantru, protože s tím vyrukovalo etnikum, které prý bylo pověřeno správcováním Zeměkoule 🙂 Přitom v DNA těch myší ke změně… Číst vice »
upravit osnovy
Host
upravit osnovy

Věda se již tolikrát mýlila. Ano, naprosto s Vami souhlasim. Mysi, ale zaroven i jini zivocichove se ridi instinktem na rozdil od cloveka. I to uz bylo dokazane. Da se clovek manipulovat? Ano i to uz bylo dokazane, ze se da. Da se manipulovat mnoha zpusoby. Je to i smutne.

Oberon
Host
Oberon

Ano, vše to očividně sedí,ale jsou to laboratorní podmínky. Do lidské(nejen bílé) rasy se ještě promítají věci nezi nebem a zemí. Ty o kterých tady čteme (Nibiru, 23.9. a td.). Pak je otázka jestli nejsme zrovna součástí toho samého projektu, entity zvané Bůh.

Robinsonka
Host
Robinsonka

Zrejme úplne „náhodou“ mi to pripomenulo epickú, satiricko-alegorickú novelu od Orwella – Zvieracia farma. Animovanú, filmovú verziu tejto novely sa nachádza tu: https://www.youtube.com/watch?v=4tbpQNjXwfQ
alebo s cz titulkami tu: https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc&list=PL_DhPDUJJofOQZ-p2bu7TLHMBx4Uea34t
Slovenská rozhlasová hra je na ulozto tu: https://ulozto.cz/!qVrq8Giy/zvieracia-farma-mp3

Laco
Host

Áno, súčasní mladí su na hony vzdialení prirodzenému a prírodnému spôsobu života. Ale ako otroci západných štátov nezdegenerujeme z príliš vysokej životnej úrovne. S dvoj-rýchlostnou Európou nám nanútia nové platidlo aby nás obrali o ďaľšie percentá kúpyschopnosti, plánovaná robotizácia nás ožobráči ešte viav, lebo zamestnanie bude iba pre „niekoho“. To nás donúti, aby sme sa opätovne stali farmármi. Takže zdegenerujú na západ od nás, my nie. PS: nezdegenerovali tie myši tým, že nakoniec sa stali všetci príbuznými?

myši vs člověk
Host
myši vs člověk

Clovek = latinsky – HOMO SAPIENCE SAPIENCE => CLOVEK MYSLICI

Pane Marny, coz kdybychom se na to podivali z jineho uhlu.
Napriklad: vymnenit bile mysi za hnede mysi a pak k nim pridat cernou kocku. Jakeho vysledku (experimentu) se po te docili? Jenom tak pro zajimavost. Co si o tom kdo mysli?

roman
Host
roman

Tady je link, který to ještě více rozebírá a popisuje.

https://ifenomen.cz/veda/dokonaly-zivot-zabiji-experiment-ktery-prekvapil

Celestina
Host
Celestina
Vědci dosud nedokázali ani zjistit skutečné příčiny nemocí, proto je nedokáží vyléčit a pouze potlačují projevy onemocnění chemikáliemi. Nevědí tudíž, ani co ovlivňuje změny DNA. Za těchto okolností těžko mohou tvrdit, že bílé rase hrozí degenerace dle uvedeného pokusu u myší. I kdyby tomu tak bylo, je naprostý nesmysl, že by měly elity zájem na záchraně bílé rasy, aby jim sloužila. Potřebují ji omezit, protože se probudila a v nových energiích získává zpět své schopnosti Člověka Tvůrce a ten nebude mít v celém vesmíru konkurenci. A takovému Člověku již nebude možno vládnout – proč by tedy chtěli takovou rasu zachránit,… Číst vice »
Soto
Host

V Číně takhle šílené vědce určitě nemají, aby si takhle hráli se žlutými myšmi. Jednoduše se na vrcholu populační exploze musí omezit porodnost. To je celé. To se musí politizovat každá cípovina?

Soto
Host

V čr to byl rok 1968, byla to zlatá léta. Husákův experiment byl dobrý , že stačí trochu tepla , omastku a cukru, ale někdo mu měl v tom roce důrazně říct, už to zastav.

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílet

Líbil se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli!