Začátek nového webu začneme s úderným tématem

AKTUALIZACE 10:54 najdete úplně dole
…..údernějším, než si vůbec můžete myslet a umíte představit. Velice ožehavé a zároveň důležité pro každou lidskou bytost momentálně žijící v „relativně“ klidné EU….


Aktualizace 13.01.2017

Pro všechny méně duševně zámožné lidi, kteří ze všeho dělají HOAX tak hned na začátku dodávám že tento problém byl probírán i v německém parlamentu paní Roth ze strany Bündnis 90. Najdete na stránkách o KÚ na tomto webu i s videem…..

Třeba tady:

Vyjádření k údajnému HOAXU, který Hoaxem není. Přejdeme na III. říši. Část 3.

A také tady se můžete pobavit:

Kuriozitky z mejlíků a komentů na téma katastrálních úřadů

Likvidace velkého počtu střední třídy lidí se povedla uskutečnit jako pilotní projekt v Itálii a Chorvatsku tak zvanými EET pokladnami. A protože byla úspěšná, zavedli ji do Čr.

Je zde ale daleko horší spící bestie, která se odkope úderem dne 01.01.2017 v 00:00 hodin, tedy v moment, kdy lidé budou slavit silvestra, protože nic nevěděli a nepodnikli.

Dle právníků a odborníků je Váš pozemek, a hlavně, Váš majetek stojící na tomto pozemku, od 01.01.2017 ohrožen, pokud si ho následujícím způsobem nezabezpečíte. Není to aprílový žert, (PROSÍM, BYLO BY DOBRÉ TO BRÁT VÁŽNĚ), ale tvrdá realita, na kterou jsem upozorňoval v roce 2010 na jiném webu. Za pár dní se stane krutou realitou. Máte čas do 30.12.2016. O co se tedy jedná?????

Je to rozbor mnoha právníků, kteří se dostali ke stejnému výsledku na základě dat, která unikla a jsou zakotvena v EU a v Lisabonské smlouvě. Proto je nikdo nemohl číst a nesměl se dostat k datům….

PLATÍ PRO CELOU EU

Tak tedy:

Doběh práva vůči majetku v r. 2017

Podle Rejstříku EStA Spolkového správního úřadu v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt in Köln) o rozhodnutích ve věcech státní příslušnosti vedeného správními orgány – běžně nazývaného také „EStA – „Americký rejstřík osob/Cestovní rejstřík“ – existuje jen velmi málo průkazných Němců, kteří mají na základě svého nepřetržitého rodinného původu (zde: Důkazy o předcích, kteří žili před rokem 1914) oprávněný právní nárok na německou půdu, nebo jej z něj mohou odvodit. Od roku 1918 jsou Němci považováni za entity, které se staly nezvěstnými na širém moři a neozývají se. Tato okolnost ani není člověku oznámena ve škole. Místo toho tito lidé odmítají stát se, jak je to správné, občanem v některém z 26 (25+1) spolkových států „Německé říše“ (1817 – 1914) a stávají se dobrovolně entitami, které jsou nazývány DEUTSCH (německý, německá, německé) podle Základního zákona (Grundgesetz, GG) článek 116 odst. (1), (zde: Němec ve smyslu Základního zákona místo podle „jiných zákonných úprav, zákona o říšské státní příslušnosti, Reichsstaatsangehörigkeitsgesetz, RuStAG z roku 1913), tedy stávají se nacisty (slovo „Deutsch“ pochází z nařízení o německé státní příslušnosti z 05.02.1934 – z Hitlerovy doby!). Že je (muž nebo žena) „DEUTSCH“, si může každý sám přečíst na svém personálním průkazu (Personalausweis, to je ve Spolkové republice Německo osobní průkaz používaný tak, jako se v jiných zemích používá občanský průkaz). A díky pánům Schröderovi / Fischerovi byla na všechny v letech 1999/2000 přes noc rozprostřena „německá státní příslušnost“.

Boj o kulturu ze strany Otto von Bismarcka a ze strany císařské rodiny, který dosavadní porobení lidí Vatikánem přerušil v době mezi roky 1848 až 1914, byl jediným obdobím, v němž lidé vlastnili pravá práva vůči majetku. Po První světové válce a po vstupu pomocí puče, který po ní následoval, do Výmarské republiky (počínaje Výmarskou republikou WRV z roku 1919), je „JMÉNO“ (NAME) věcí státu: (k tomu viz: Úvodní zákon k Občanskému zákoníku, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB čl. 10, Občanský zákoník, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB § 12 a Obchodní zákoník, Handelsgesetzbuch, HGB § 17), byl přes půdu 2. Německé říše rozprostřen první koberec z útržků tkaniny. Pak přišla Třetí říše Adolfa Hitlera a na něj byl položen druhý pestrý koberec. Od roku 1949 k tomu přibyl třetí koberec v podobě „SRN“ (Spolkové republiky Německo). V roce 1990 nám byl navrch toho všeho naložen čtvrtý koberec v podobě „Sjednocené hospodářské oblasti“ (Vereintes Wirtschaftsgebiet). A nyní, v roce 2016, pomocí pirátské vlajky/vlajky s „lebkou a skříženými hnáty“ pátý cár tkaniny.

Bezpráví se nikdy nemůže stát právem!

Obce nacházející se v hospodářské oblasti Spolkové republiky v Německu (in der Bundesrepublik in Deutschland) od roku 2007/8 už nemají práva vůči pozemkům, a proto!!!!!!!!!!

neslouží obecnému blahu člověka, nýbrž pouze blahu koncernů a jiných obchodních zájmových svazů.

Pokud jde o práva vůči pozemkům, často jsou vzájemně směšovány dva okruhy témat:

Za prvé – obchodní smlouvy – viděno v celkovém kontextu. Německá říše (1871 – 1914) – ale nikoli její jednotlivé spolkové státy – byla zakotvena v obchodním právu. Také Haagská úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války (Haager Landkriegsordnung, HLKO) je ryze obchodní právo. Úmluva týkající se zákonů a obyčejů pozemní války ze dne 18. října 1907 (Říšský věstník zákonů, Reichsgesetzblatt, RGBl. 1910 str. 107): Čl. 1 [Respektování Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války] Mocnosti této smlouvy dají svým pozemním vojskům pravidla chování, která odpovídají k této Dohodě připojenému Řádu zákonů a obyčejů pozemní války. Čl. 2 [Používání pouze mezi smluvními stranami] Ustanovení Řádu uvedeného v článku 1 a také ustanovení této dohody se používají pouze mezi mocnostmi této smlouvy a pouze tehdy, když všichni válčící jsou smluvními stranami této smlouvy. Čl. 3 [Odpovědnost válčícího] Válčící, který by případně porušil ustanovení zmíněného Řádu, je případně povinen nahradit škodu. Odpovídá za všechna jednání osob patřících k jeho ozbrojené moci. A právě tyto obchodní smlouvy v roce 2017 vyprší! To se ale pramálo týká jak příslušného svéprávného spolkového státu, respektive původní vesnické obce, a zde ze všeho nejméně svrchovaného jedince (Souverän). To nejdůležitější, co v tuto chvíli můžete udělat, je získat stará práva, abyste je mohli požívat i v budoucnosti. To proto, že člověk na to má právo díky svému rodinnému původu a rodiny toto právo budou mít vždy. Dne 27.10.2017 ve 23.59 hodin takzvané „císařské právo“ doběhne! To znamená, že pak už nikdo nebude moci získat tato práva z této doby, protože nečinně uplynulo 99 roků od posledního právního stavu ze dne 28.10.1918! A pak Evropská unie všechno kompletně může shrábnout a shrábne do kapsy!

Za druhé – zánik územně správních celků obcí Spolkové republiky v Německu (BRiD), způsobený v letech 2007/8 pomocí EU. Starostové byli povinni v letech 2007/2008 na základě nařízení spolku „EU“ takovou/svoji obec nahlásit jako (obchodní) podnik (Unternehmen). Taková obec je také od té doby zapsána jako obchodní podnik v rejstříku Duns & Bradstreet (DUNS) pod jménem svého tehdejšího starosty, který je „jednatelem“. Od té doby je nazýván „Jednatel“ (Der Bürgermeister“) jako synonymum pro plně ručícího jednatele. Cestou tohoto zapsání do rejstříku jako obchodní podnik taková obec ztratila svůj územně správní celek a ztratila svoji výsostnou moc. To znamená, že od té doby jsou naše obce územím bez státní příslušnosti bez katastrálního území a na základě toho podléhají námořnímu obchodnímu právu (Seehandelsrecht). Pomocí smluv ESM, CETA a TTIP se od roku 2016 dostávají k moci piráti! Zatímco my se ještě ptáme, proč mohou v naší obci působit námořní obchodní práva. Pokud to nikdo neodmítne, je to podle obyčejového práva (Gewohnheitsrecht) po uplynutí deseti roků pro personál-německý (Personal-deutsch) „závazné“. Tohle všechno se pravého Němce netýká! Průkazný Němec je legitimním dědicem/nositelem práv a je nade vším! Výrokem „vlastnit práva vůči zemi a půdě“ se obrazně míní, že člověk může vůči správci doložit, že je tímto svrchovaným jedincem. Čím více Němců se přihlásí zpět do svého domova (Heimat) a na místě znovu oživí svoji vesnickou obec, tím svižněji to půjde kupředu. Do Versailles se k signování „Smlouvy PRO mír“ (Vertrag FÜR den Frieden, Peace of Treaty) dne 9. listopadu 1918 nedostavili žádní císařem oprávnění vyslanci. Protože tam z valné části lupiči přijali smlouvu, která ucpala ústa roubíkem, kterou by císař Vilém II. býval nikdy nesměl schválit. Od 28. října 1918 jsou tedy všichni Němci nezvěstní a jejich místo zaujali samozvaní politici bez legitimace. Jestliže se takto najde nějaká země bez pána, lze ji, pokud uplynula dlouhá doba, aniž by se ohlásili její právoplatní vlastníci, prostě uzurpovat/převzít. S loděmi, které byly nalezeny bez posádky, to lze udělat přímo. U lodí, které byly nalezeny pouze bez kapitána, je nutné nejprve získat na svoji stranu posádku! Pokud posádka nálezce uznala za nového vlastníka, je uzurpace/převzetí dokonáno.

Nám všem je tím brán náš domov! Protože to ale podle mezinárodního práva nejde, musejí nás všechny nechat zapomenout, kdo jsme! A přesně to se zde právě děje!!! Kdo si to nevezme k srdci a nebude také podle toho žít, smí ovšem i nadále pobývat ve „Sjednocené hospodářské oblasti“ a nesmí se divit tomu, co se zde brzy bude dít!

Co tedy „musíte,“ pokud nechcete přijít o majetek, udělat:

DŮLEŽITÉ  Pro všechny vlastníky domů a pozemků! DŮLEŽITÉ

Uvědomte si prosím, že pokud do konce tohoto roku u Katastrálního úřadu neuplatníte svoje práva vůči domům a pozemkům, přijdete o svoje domy a pozemky 1.1.2017 ve prospěch Evropské unie cestou zvykového práva.

Musíte si vyžádat na katastrálním úřadě List vlastnictví – je jedno, co tam na to odvětí, trvejte na tom a neodejděte, dokud ho nebudete mít  trvejte na tom, že ho chcete mít – a to ještě dnes!

Nechte si na něj dát razítko Katastrálního úřadu orientované na „12 hodin“ (oni vědí, co to znamená!) Úderem 12 hodiny nabýváte totiž majetek!!!!! a požadujte, aby to razítko žádným způsobem neznehodnotili – což znamená: dát razítko našikmo a do razítka se podepsat! Razítko musí mít naprosto čistou neporušenou plochu. Nesmí tam být písmena z textu nebo přerušené nějakou čarou.

Dle návrhu právníků by měl být tento níže uvedený text v modrém písmu zaměněn za způsob podpisu, který Vám bude později sdělen. Takže to nemusíte dělat.

Pak požadujte, aby na to rukou připsali dovětek: „Pan Ten-a-ten/Paní Ta-a-ta je vlastníkem a majitelem těchto pozemků se všemi na nich se nacházejícími budovami a ostatními věcmi.“

Pod to přijde čitelný podpis toho, kdo to zpracoval! A to jméno, příjmení (jméno rodiny)! Na to si dejte pozor a řekněte jim to předem, aby věděli, že VY víte!

Pak ještě musíte být zaregistrováni u „ŘÍŠSKÉHO KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU“ v Krakově, což umí udělat téměř každý dobrý právník bydlící u hranice s Polskem. (ano, ten starý Říšský katastrální úřad ještě existuje, jen už o tom bohužel nikdo neví!). A protože kdysi Česko byl protektorátem čechy a moravy, spadáme také pod něj.

Samozřejmě registraci si můžete udělat také sami, pokud bydlíte u polské hranice.

Ohledně registrace mám domluveny právníky v Rakousku, kteří do Krakova pojedou a budou na registraci potřebovat Váš (pouze kopii LV buď v papírové podobě, nejlépe však v elektronické podobě, vytisknou si to sami). O platbu za registraci se nemusíte starat, zaplatil ji hromadně jeden hodně bohatý člověk ze švýcarska.

Nenecháme si přece ukrást pozemky, majetek a celou Evropu. Proto se sami snažte.

Informujte se o tom prosím neprodleně, nemá to nic společného s „říšskými občany a s říšskou ideologií“, je to trpce vážné!!! Dne 1.1.2017 práva vůči nemovitostem v Německu a EU vyprší!

Teď taky víte, proč si i někteří „přicestovavší odborníci“ vyfotografovali domy a drze prohlásili: za pár měsíců bude tvůj dům patřit mně!

A Evropská unie vám vaše domy vezme, pomocí policie nebo v nouzi pomocí organizace EUROGENDFOR – soukromé armády Evropské unie, která byla k tomu účelu založena…!

V den kdy by přišli, (pokud nebudete mít nahoře zmíněné dokumenty) musíte okamžitě opustit pozemek a vše zanechat v baráku tak jak stojí a leží.  I auto v garáži, peníze v trezoru se vším všudy. Znovu opakuji, nejsou to moje domněnky, je to vyjádření odborníků…..

To jsou právě ty domy a auta, které slibovala MADAMME MERKELOVÁ všem „PŘIVANDROVALCŮM“ a odborníkům, než přišli do potápějící se EVROPY. V podstatě tedy nelhala!!!!!Což je smutné a kruté zároveň.

Možná tedy bude lepší, než shánět nesmyslné vánoční dárky nadělit si opět Váš těžce vydřený majetek zpátky a to bude ten nejlepší dárek pro Vás na vánoce, pokud je slavíte a můžete být v klidu….

Veškeré Vaše jednání leží pouze a jenom ve Vašich rukou a rozhodnutí, jestli tak učiníte či nikoliv, je opět Vaše svobodné jednání jako lidské bytosti….. Opět opakuji, můžete si vše zařídit sami…..

Prosím rozešlete mezi co nejvíce lidí s odkazem na náš web. Děkujeme za čtení našich nových stránek.

Adresa, kam hromadně můžete posílat jen fotokopii Listu vlastnictví pro registraci do Říšského katastru:

tadesco-pozemky@protonmail.ch

Nezapomeňte, že se to týká nás všech!!!!!!!!!!

tm

AKTUALIZACE 10:54

Moc se omlouvám za jednu část, která mně vypadla. Zde ji máte:

Je nutné tedy mít dva LV listy a také si nechat vystavit fotokopii nebo z elektronických podkladů mapu pozemku. Zde platí opět to stejné jako u LV listiny, musí tam být kulaté razítko orientované na 12. hodinu.

Klidně může být i v mapě ale nepřerušené jakoukoliv čarou či číslicí…..

Shrnuto a podtrženo, potřebujete dvě LV s razítkem na 12 hodin, v čistém bílém poli a k tomu mapu Vašeho pozemku taky s razítkem v čistém bílém poli na 12 hodin. Pokud by nebylo místo na mapě pro razítko, nechte si dát razítko na 12 hodin na čistý bílý papír a nechat to na katastru sešít. To dělají běžně…..

tm

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

138
Komentujte

avatar
60 Comment threads
78 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
55 Comment authors
VojtaDagmar Vainovátomáš marnýHanka K Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší
Upozornit na
jirik
Host
jirik

Německá vláda přijala nový nouzový plán. Mimo jiné umožňuje zabavení farem, aby se zajistilo zásobování obyvatelstva s potravinami. Jako příklady katastrof jsou uvedeny ozbrojené konflikty, rozšířený výpadek elektřiny, pandemie nebo rozsáhlé uvolnění radioaktivního záření.
http://vool.cz/2OvAL

Znám lidi, kteří nad „(ne)možným“ zabavovaním majetku mávnou rukou…..

Arya
Host
Arya

A taktiež sa ešte skôr podpisali papiere, kde je nariadene, ze v pripade katastrofy, teror.utokov, vojny…stat ma opravnenie zmocnit sa vsetkych dostup.potravin, obchodov, fariem, zdravotnictva a rozdelovat medzi obyvatelstvo. Ale….este predtym ako sa to prerozdeli im, tak sa ukoja potreby armady… takze, zasobovanie, priprava, osamostatnenie sa v pripade katastrofy, bude pre armadu obrovske plus…
My si nahromadime zasoby a vlastna armada sa ich moze zmocnit…pre vseobecne dobro…

sycho
Host
sycho

Pane marny, plosne zabavovani majetku nikdy nemuze nastat, protoze vysledek by byl jediny, obcanska valka. Take myslim, ze nebude nikdo, kdo by vystehovani vynucoval (policiste maji take domy) a evropska armada jeste neni poradne ani na papire natoz v plenkach natoz aby byla schopna cokoli zajistovat, pokud by mela slouzit k vynucovani tohoto, tak by musela uz nekolik let fungovat…

atrej ystma 776
Host

já věděl, že se vrátíte!! 😀
toto je závažný článek :O!

RD
Host

EET měli být zavedeny už dávno

rendy
Host
rendy

Milý pane tomáši, z vašich nových stránek mám obrovskou radost 🙂 List vlastnictví můžete získat i na poště, jeden takový jsem doma objevila, z roku 2015, s „narovnaným“ razítkem a podpisem vedle. Je zde text: Katastr nemovitostí Ověřuji pod pořadovým číslem …., že tato listina, která vznikla provedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z … listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. (město) (dne … v … hodin) Podpis …… (příjmení a jméno podepsané osoby) razítko … Co si o tom prosím myslíte,… Číst vice »

m.
Host
m.

dobrý den p. marný

mohl by jste sem vložit obrázek jak ten list vlastnictví má správně vypadat?

děkuji

Jirka
Host
Jirka

Pane TM,
tou mapou pozemku myslíte „orientační snímek katastrální mapy“ nebo jaký typ dokladu to má vlastně být? „Mapa pozemku“ není nic co by katastr vydával. Předem děkuji za odpověď. Jirka

oskar
Host
oskar

Jestli se můžu zeptat…razítka+List vlastnictví+Ř.K.Ú. Krakow = naprostá ochrana mého vlastnictví před takovými mocnými, kteří když si usmyslí, tak lusknutím prstů rozpoutají válku? Obrazně řečeno…budou mít před těmito úředními věcmi takový respekt, jako v pohádce čert před krucifixem???

kolomazník
Host
kolomazník

Čtu to pořád dokola a nějak nemůžu věřit tomu, že by to bylo možné. Nicméně, to je asi jedno. Píšete …pozemků a domů…předpokládám, že se to týká i bytů? ale jak to je v případě, kdy byty jsou ve společenství vlastníků, tedy pozemek pod domem je také ve vlastnictví společenství. Pak LV je pouze na byt, nikoli na pozemek….tomu nerozumím.

Danka
Host

Drahý tm,
aj ja sa teším, že už máte svoj web (všetci sme Vám držali palce). Mám otázku: horeuvedené platí aj pre Slovensko?

jirik
Host
jirik

Úder na domy již nastal v Itálii –
Obyvatelé římské chudinské čtvrti San Basilio se vzbouřili a nepustili marockou rodinu do přiděleného sociálního bytu. Argumentují tím, že by se měl italský sociální systém nejprve postarat o své občany a teprve pak přidělovat bydlení cizincům. Informovala o tom agentura AFP.
http://vool.cz/PlSon

Bylo by řešením vystoupit z EU????

NovakJan
Host
NovakJan

Mám ústní potvrzení od psa, který slyší na jméno „Trhač“, že pozemek včetně nemovitosti ohlídá. Stačí mi to nebo musí být ještě otisknutá tlapa psa úředně ověřena na poště?

zdeněk
Host
zdeněk

Jako mladistvý s tím moc neudělám, poněvadž moji rodiče jsou sluníčkáři a je s nimi těžká domluva….. Ovšem, dotaz – pokud si po novém roce někdo koupí dům s tím, že předchozí majitel neudělal co je v článku psané, je to možno dodělat nějak dodatečně? Nebo je lepší, pokud se stěhovat, tak mimo EU ?

treesa
Host
treesa

Dobrý den, děkuji za článek. Jen mi vrtá hlavou, jestli skutečně stačí pouze prostá kopie? A pokud ano, do kdy je to zapotřebí poslat na Vámi uvedenou adresu, aby se to tedy vše stihlo? Děkuji

.lak
Host
.lak

zdravím a fandím

Ema
Host
Ema

Dobry den a vitejte zpet TM. Clanek je opravdu zavazny. Pokud mame na dum hypoteku, pak je vlastnikem banka, chapu to spravne? Dekuji za odpoved a vasi praci. Krasne dny vsem

Indiria
Host
Indiria

Proč nemůžu na internetu najít žádné informace o Říšském katastrálním úřadě v Krakově?

Pavel
Host
Pavel

http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/3959-pokud-je-to-pravda-nastane-sok-rozdeleni-csfr-v-roce-1992-je-zrejme-neplatne Z tohoto pohledu je neplatné i naše členství v EU – z pohledu práva. Takže až bude nejhůř nám i bratrům Slovákům, tak se prostě vrátíme ke stavu z roku 1992. Zrušíme všechno co ta sebranka spáchala, zneplatníme naše členství v EU (od samého počátku) a stejně tak v NATO. Prostě s nimi skončíme, aniž bychom museli absolvovat nějakou proceduru vystupování (Czexit apod.). Žádná kaše se nejí tak horká jak se uvařila. A ještě jedna věc – to je moc pěkné co tady navrhuje To-Máš-Marný, ale zapomněl na jednu věc. Většina lidí v mé obci to neudělá, protože na… Číst vice »

jirik
Host
jirik
Liběna
Host
Liběna

Napadla me takova smutna pravda….Kdyz teda ja budu mit potrebne dokumenty, aby mi nezabavili dum a budu v ulici jedina, kdo si takto dum zajisti a nikdo uz v ulici ne, tak mi tam nastehuji osoby, co oni uznaji za vhodne (nebo bude dokonce i ! nejaky katalog pro tyto budouci obcany, kde si budou dokonce vybirat, jaka nemovitost se jim zadarmo ! libi), tak ja budu vlastne jedina v te ulici jakozto puvodni obyvatel. Jak dlouho to asi tak v te ulici vydrzim (i kdyz pravda ve vlastnim prikleplem dome)???Nepredpokladam totiz, ze by nekdo dalsi v ulici tomuto uveril…Myslim,… Číst vice »

Soto
Host
Soto

No dobře , nadneseně mi to neprošlo, tak ešte jednou zkusím odpověď, reálněji. Já osobně to papirovani nestíhám a okolo mně to neudělá nikdo. Takže bych musel odtahnout tak jako tak ,mezi africanama tady fakt sám nebudu. Mimochodem , právě si uvedumuji , kolik je tu na vsi baráku se starými a staršími na dožití, deti už nebudou. Mladší jsou už ve městech a v cizině. Ještě 20 let a každý 2 barák minimálně v teto části vsi bude prázdný. Za fantastického informátora mám Pjakina. Tahle Eu byla vymyšlená na přeformátování státu a to by tyhle zákony s pozemky mohly… Číst vice »

jirik
Host
jirik

Studie o muslimech v Česku: Ekonomicky aktivní a často vzdělanější než Češi
Muslimové v České republice jsou vzdělaní a ekonomicky aktivní. Vyplývá to ze souboru studií, které vydalo brněnské nakladatelství Barrister & Principal pod názvem Muslimové v Česku. Publikace mapuje rovněž jejich přístup k víře a vztahy s většinovou společností. http://vool.cz/fUixU

smrdutá mrtvola Václava Havla
Host
smrdutá mrtvola Václava Havla

Jé hele, nějaký nový internety! Právě jsem se o tomto dozvěděl ze Zvědavce 🙂

A jsem rád, že mě JIŘÍ SLUNÍČKO konečně nebude cenzurovat.
Mimochodem, nějak zapomněl na PP upozornit na tenhle nový web.

Pepé
Host
Pepé

Něco podobného zkusili kolaboranti ve spolupráci se židáky na Východní Ukrajině – Dnes Doněcká a Luhanská repubika. Tam jim doslova bez vědomí lidí židovská Kyjewská junta prodala přes noc půdu pod nohama. Takže pánové,není to nic nemožného!!! Jenže lidé tam se bránili jediným na ně účinným a relevantním způsobem – chopili se zbraní a za cenu vlastních životů tu zlodějskou sběř vyhnali!! Jenže tady by stáhli asi ocasy mezi nohy a šli pod mosty a maximálně by je židovské „odbory“ nahnali na náměstí hulákat s transparenty. Kolaboranti se nám musí smát takovým způsobem,až se smíchy válí po zemi.Bez slůvka odporu… Číst vice »

protektorátní krysa
Host
protektorátní krysa

Moje řeč,a především neváhat při neoprávněném ohrožení či oloupení zbraň bez emocí použít. Zde musí jít jakákoliv morální zábrana stranou,s tou se dá bojovat s rovnocenným a čestným nepřítelem,což vláda vlastizrádců a obřezanců rozhodně není.Je to ta nemyslitelná špína,lež,žumpa a neskutečná podlost. Viz. případ v Ostravě,kde zločinecká organizace tzv. Policie ČR bez skurpulí zavraždila člověka,bránícího poslední svůj majetek před židovským lupičem-„exekutorem“. Zavražděný doplatil na vlastní zásady slušného člověka a jejich dodržování vlastním životem,totiž pokud měl samopal-automat a lupiči „pouze“ pistole,tak by při důsledné obraně neodešel ani jeden z lapků po svých,ale okrádaný dbaje slušné výchovy vystřelil pouze nemířenou ránu výstrahy,ta… Číst vice »

smrdutá mrtvola Václava Havla
Host
smrdutá mrtvola Václava Havla

někdo na Zvědavci vystihl problém: dnes 10:13 RE: krádež Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.? Reakce na 353989 Tak schválně kolik věcí najdete, že jsou vyloženě špatně: v zemědělství, v justici, v armádě, v policii, v energetice, ve školství, ve zdravotnictví, v dopravě, v sociální správě, v důchodech, v kultuře, ve sportu atd.. Když s výčtem, co všechno „se nevede“, začnete už teď, tak to stejně ani do vánoc nedokončíte. A EET si klidně přičtěte hned jako první (nepořeší nic, naopak to bude plodit bordel v ještě větší míře). A pak se zamyslete, v čem to vězí. Může za… Číst vice »

Marcela
Host
Marcela

Ahoj tak nevím, má tam ten text být nebo ne? Dle komentářů zde a ještě v tom dalším článku si nejsem jistá. Děkuji Marcela „Dle návrhu právníků by měl být tento níže uvedený text v modrém písmu zaměněn za způsob podpisu, který Vám bude později sdělen. Takže to nemusíte dělat. Pak požadujte, aby na to rukou připsali dovětek: „Pan Ten-a-ten/Paní Ta-a-ta je vlastníkem a majitelem těchto pozemků se všemi na nich se nacházejícími budovami a ostatními věcmi.“ Pod to přijde čitelný podpis toho, kdo to zpracoval! A to jméno, příjmení (jméno rodiny)! Na to si dejte pozor a řekněte jim… Číst vice »

smrdutá mrtvola Václava Havla
Host
smrdutá mrtvola Václava Havla

—tohle tam být NEmusí.

Černokněžna
Host
Černokněžna

Muzou mit nase statky, nase tela, ale nase duse mit nikdy nebudou!!!

Sony
Host
Sony

Tak to je síla. Tomáši říkáte, že to říkají odborníci. Můžete zde napsat jejich jména, případně kontakty na ně? Stejně tak by jsem rád vyděl oficiální znění toho zákona. V jakých sbírkách se dá najít zákon o tom vystěhování?

Mili
Host
Mili

S nadsenim som zavitala na Vaše nové stránky. Tento článok bol naozaj ako kopanec do brucha. Donutil ma premýšľať a klásť si otázky a hľadať na ne odpovede. Chcela som nan reagovať tu, zial nejako ma technnika neposluchala. Tak som tak ucinila na Aluska.org.
Bola veľmi milá a na niektoré mi odpovedala. Tie odpovede priniesli ďalšie otázky na ktoré budem hľadať odpovede. A verim, že mi ich tie tisíce a desaťtisice ľudí, ktorým ste pomohol prinesú. Inak tento čĺánok nebol prínosom pre Vašich priaznivcov,ale skor traumou a vytriezvením.

pemi
Host
pemi

Prosím o adresu toho říšského katastrálního úřadu v Krakově

atrej ystma 776
Host

Pane tm, bylo by možné následující shrnutí doplnit do jednoho z článků k tématu? Věřím, že mnoho lidí by mohlo udělat chybu- já bych ji udělal, kdybych si nepřečetl důležitý komentář raji z 10.12.2016 (16:42) (http://tadesco.cz/uzce-souvisejici-tema-s-pozemky/).

Sečteno podtrženo, na 1 pozemek je třeba:

Z katastrálního úřadu:
-2 x list vlastnictví (100,- za kus, je-li výpis jednostránkový)
-2 x mapa (100,- za kus; jedna mapa ke každému LV zvlášť)

U notáře:
-potvrdit jeden list vlastnictví i s MAPOU (36,-)

moai
Host
moai

Chtěl bych se zeptat na důležitou věc. Pokud vše na katastru zařídím a pak vám to pošlu pane Tomáši, jak vaši právníci zaregistrují můj pozemek bez plné moci? A pokud je třeba plná moc, kde mám jistotu, že nebude nějakým způsobem nezneužita?
Jinak vám moc fandím a také moc děkuji za vaše stránky

ketty
Host
ketty

Moc děkuji za tento článek, díky němuž si člověk může doujasnit co a jak, protože přesvědčit úředníky na katastru není snadné, ale snaží se vyhovět. Akorát mi v celém článku chybí zmínka o tom notářovi, jaký úkon po něm chtít? Děkuji jana

Nati
Host
Nati

Dobrý den, tak dnes jsem si zašla na KÚ a měla jsem dost problémy s razítkem, tak jak jsem ho chtěla.Úředníce byla dosti nervózní a odmítla mi tam dát razítko, tak jak jsem požadovala. Musela jsem čekat na ředitelku, která po 30 min. přišla a vyptávala se proč to tak požaduji a že oni nejsou povinni mi v tomto vyhovět a nichž bych něco zmínila, tak začala sama mluvit o tom, že internetem se šíří právě tento mail , který vyzývá lidi, aby si šli vyřídit potřebné na KÚ a potom si to ještě odeslali do Krakova. Nabyla jsem dojmu,… Číst vice »

janka
Host
janka

Som rada že ste sa vrátil a že som našla stránku. S mužom máme okolo 200 ks LV
kde sme v rôznych čiastkach majiteľmi pôdy. To by bolo treba asi na všetko.
U nás 1 výpis stojí 8 eur, tak asi potvrdím len dom so zahradou. A čo s rozostavaným
domom, ktorý sa zapíše len po kolaudácii možno na budúci rok? Ďakujem jana

Míla
Host
Míla

Připojuji se k prosbám, které zde již byly uplatněny.
Moc prosím o název a adresu příslušného úřadu k registraci listů vlastnictví v Krakowě (případně o potvrzení, že se jedná o níže uvedený úřad). Dále moc prosím o uvedení konkr. ustanovení veškerých relevantních právních předpisů, ze kterých plyne to, co zde uvádíte. Předem děkuji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie
Starostwo powiatowe · Podgórze
Adresa: Przy Moście 1, 30-962 Kraków, Polsko
Telefon: +48 12 656 72 19

vojak
Host
vojak

Vime tedy adresu uradu v Krakowe? Jeli bychom s dokumenty.

Ladislav Zelinka
Host
Ladislav Zelinka

Kam Vám poslať výpis vlastníckeho listu.

oldřich marvánek
Host

Dotaz zda je to nutné u stavby 20 let po kolaudaci tak jako u staletých dědictví. Omar

JARKA POLÁČKOVÁ
Host
JARKA POLÁČKOVÁ

DOBRÝ VEČER PANE MARNÝ,
VŠE JE MI JASNÉ.JEN JSEM NEPOCHOPILA,JAKOU DVANÁCTOU HODINU MÁTE NA MYSLI.TJ. 00.00 HOD. 31.12.2016?
CHÁPU TO TAK DOBŘE?
A PAK TO POŠLU NA TUTO MAILOVOU ADRESU:tadesco-pozemky@protonmail.ch V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ – NEJSPÍŠ NASKENOVAT A POSLAT,ŽE?
DĚKUJI VÁM ZA ODPOVĚĎ.

Novák
Host
Novák

Již delší dobu sleduji dění ve světě i v naší republice. Včerejší reportáž mě trochu znepokojil na CNTV o (dá se říct vyvlastnění majetku). Ale zajimalo by mě proč to řeší rakušané???? Proč to neřeší naši pravnici tu v ČR?? Však i my máme spoustu šikovných a ambicozních lidí!! Proč do Ríšského katastralniho úřadu v Krakowe? Vím , že se o tom mluví už dlou o této věci. Ale proč to nevytahují naši vlastenci? ?? Přivádí mě to na myšleku , když jsem četl článek , že jednou naše republika připadne Polsku. Není to jen toto celé konspirační teorie?, nebo… Číst vice »

světlejší zítřky již dnes
Host
světlejší zítřky již dnes

Nějak nerozumím prvním dvěma řádkům, co nemusím dělat?
„Dle návrhu právníků by měl být tento níže uvedený text v modrém písmu zaměněn za způsob podpisu, který Vám bude později sdělen. Takže to nemusíte dělat.

Pak požadujte, aby na to rukou připsali dovětek: „Pan Ten-a-ten/Paní Ta-a-ta je vlastníkem a majitelem těchto pozemků se všemi na nich se nacházejícími budovami a ostatními věcmi.“

Pod to přijde čitelný podpis toho, kdo to zpracoval! A to jméno, příjmení (jméno rodiny)! Na to si dejte pozor a řekněte jim to předem, aby věděli, že VY víte!“

Jméno rodiny-to je příjmení toho úředníka?

světlejší zítřky již dnes
Host
světlejší zítřky již dnes

A pokud toto někdo nestihne, myslite, že bude úplně v háji, nebo se dá proti tomu ještě v budoucnu něco zpětně dělat a je možné aby se to česku vyhnulo, mně přijde, že nejhorší to bude v německu a ve francii?

Jenková
Host
Jenková

Dobrý večer.
A co pozemkové a majetkové reformy ktere jsou uznány Hagským soudem , který je nejvišší ??

Dagmar Vainová
Host
Dagmar Vainová

Pane Marný, moc prosím, až pojedete za rávníky do Rakouska, můžete zjistit adresu v Krakově? Na internetu se to nedá dohledat, nikdo o tom neví ani na Centrálním katastru. Mužete nám sem dát adresu a telefon na Říšský katastrální úřad?

misa
Host
misa

Paní z katastrálního úřadu v Karlových Varech mi odmítla dát na dokumenty razítko přesně na 12 hodin, že to dá jak je zvyklá a nebude to proměřovat (naštvaně). Razítko z ruky dát nechtěla, dala by to tam jemně nakřivo. Nic s ní nehlo, její vedoucí to také označil za blbost. Takže jsem nepochodila. Kde k Vám byli přívětiví? Takže nezbývá, než nabrat svaly a zbraně pro obranu.

Že prý je toto hoax a šíření poplašné zprávy.

ketty
Host
ketty

Já jsem velice dobře pořídila v Plzni, i když měla jsem toho více a musela udělat objednávku, ale razítka mi tam dali naprosto přesně, jak jsem do objednávky uvedla. Jedna paní tu tiskne LV a podepisuje a až v druhé kanceláři dávají razítka, ale je myslím dobré to zmínit hned ten požadavek a už ho tu znají.

Tomáš
Host
Tomáš

Kety, mně dali razítka na 12 hodinu jen mi je dali přes kolek. Úřednice odmítla dát razítko mimo kolek, jak to bylo u Vás?

ketty
Host
ketty

V České nezávislé TV uvádí pan Ortek ke článku o nuceném přijímání imigrantů obcemi v Itálii, že Itálie je v úplně jiném postavení než ČR. Pokud si ale najdete něco o Lisabonské smlouvě např. viz. zde: Nebezpečí Lisab. smlouvy pro ČR od Jany Bobošíkové https://www.youtube.com/watch?v=P1MRiSIHhkg a výrok Václava Klause po jejím podepsání https://www.youtube.com/watch?v=SepU5LXNmfo tak je vám jasné, že tento výrok je dost alibistický. LV jsem do Krakova nezasílala, protože jsem to vyřizovala pro jiné majitele, kteří si to nepřáli, ale mnohem důležitější je mít LV s razítkem na 12 hodinu a to si schovat!

Dagmar Vainová
Host
Dagmar Vainová

prosím, můžete nám sdělit něco víc? Podle Vás není nutné to zavést do Krakova? Ten výpis s razítkem je potřeba mít do 31.12.2016?

ketty
Host
ketty

na to odpovídal TM 12.12.2016 (14:16)..

Dana
Host
Dana

Ketty, mně dali razítka taky rovně, jen je odmítli dát mimo kolek. Úřednice mi řekla že razítko musí být přes kolek. Jak to bylo u vás? Díky za odpověď.

ketty
Host
ketty

Já je mám v čistém poli, taky mi do něho chtěli dávat podpis a radili se s právníkem, ale ten jim tento výmysl nepotvrdil.

Dagmar Vainová
Host
Dagmar Vainová

Paní ketty, prosím, proč myslíte, že je důležitější mít LV a není nutné to zavést do Krakova?

jana
Host
jana

Ještě by mě zajímala 1 věc: Proč musí být LV na říšském katastr. úřadě do 31. 12. 2016, když smlouva (císařské právo) vyprší dne 27.10.2017 ve 23.59 hodin., kdy to bude 99 let? A proč to nevyprší 27. 10. 2018, kdy tomu bude 100 let od tohoto práva? A není to lehce přepisovatelné (zneužitelné), když LV všichni posíláme v elektronické podobě a ne papírově? Taková řešení na poslední chvíli moc nemusím. Nátlak. Stres. Mám toho plnou hlavu – taky mě už 5. den z toho dost bolí.. Jen doufám, že jsem fakt udělala dobře.

Dagmar Vainová
Host
Dagmar Vainová

paní Jano, já se cítím úplně stejně

tereza
Admin

Vážená paní jano,
zaslání LV na říšský katastr je jedna z podmínek k ochraně vašeho vlastnického práva.
Proč byl určen termín 31. prosinec 2016, 23:59:59 hod. vám neumím přesně zodpovědět, zřejmě jde o lhůtu určenou mezinárodním právem.
Platnost oné mezinárodní smlouvy byla určena právě na 99 let.
Paní jano, nikdo na vás nátlak nedělá. Jak napsal tomáš marný, můžete si vše zařídit sama a na říšský katastr si LV dodat v papírové formě.

jana
Host
jana

Děkuji Vám za vysvětlení. Poslala jsem naskenovaný originál z katastru bez ověření u notářky, je to nevyhovující?

tereza
Admin

Není to vyhovující. Bez kulatého razítka notáře nebude LV uznán. Jsou potřeba dvě kulatá razítka od matrixu – katastr nemovitostí a notář.

jana
Host
jana

A ještě, od notářky už kulaté razítko nemusí být umístěno přesně na 12. hodinu? Moc děkuji.

tereza
Admin

Ne, nemusí. Je ale zajímavé, že mně ho notářka dala přesně na 12. hodinu, aniž bych jí o to požádala. 🙂

Dagmar Vainová
Host
Dagmar Vainová

Dneska si jdu vyzvednout na katastrální úřad LV ale nevím, co přesně mám chtít od notáře. Má potvrdit jeden list vlastnictví i s MAPOU – to má potvrdit, že ten originál je originál?

tereza
Admin

Dobrý den,
notář vám udělá fotokopii originálu LV, kterou notářsky ověří. Tuto ověřenou fotokopii je třeba oskenovat a zaslat na e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktech. Mapu prý notáři neověřují, ale není to ani třeba.

Oleg
Host
Oleg

Mám dotaz jak to bude s Nákupem pozemku po Novém roce 2017?
Co budu potřebovat za potvrzení a jak to zapsat správně do katastru, když bude to pozemkové právo vypršené??
Odkázal mě na tento článek známý, protože jsem se mu zmínil s tímto mým záměrem ale tato situace se zde neřeší.
Děkuji.

tereza
Admin

Dobrý den,
současný vlastník pozemku „musí“ provést postup sepsaný v tomto článku.

jana
Host
jana

Medzitým som zistila že OU to nemôže potvrdiť, len notárstvo, takže až na budúci týždeň

tereza
Admin

Fotokopii na email můžete poslat do pondělí 19.12. do 9:30 h.